08.06.2020 Starost: 2 let

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLGANJ V JAVNO KULTURONO INFRASTRUKTURO LOKLANIH SKUPNOSTI (JP JKI 2020)

Ljubljana, 8. 6. 2020 - Ministrstvo za kulturo je objavilo »Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020)«. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 1.000.000,00 EUR. Zaprošena vrednost sofinanciranja vlaganja prijavitelja je lahko največ 200.000,00 EUR oziroma največ do 80% upravičenih stroškov projekta.


Namen javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v občinsko javno kulturno infrastrukturo je obnova oziroma oprema kulturnih domov, ki presegajo lokalno raven in služijo zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti na medobčinski ravni.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za:

  • investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi
  • nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.

Na javni poziv se lahko prijavijo izključno občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki je skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa v kulturi določena s sklepom pristojnega organa občine, in ki nastopajo kot investitorji.Vloga mora biti predložena v tiskani obliki na naslov:Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana do vključno 8. 7. 2020 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na gospoda Tomaža Kukovico na telefonsko številko 01/369 58 64 ali na elektronski naslov tomaz.kukovica(at)gov.si.

Javni poziv z vsemi obrazci je na voljo TU.

                                                              * * *


< 53. DOPISNA SEJA VLADE RS