25.05.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE: REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMA RAZVOJNE PRIORITETE - RAZVOJ REGIJ

Ljubljana, 25.5.2012 -  Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Višina nepovratnih sredstev za obdobje 2012-2014 znaša 144.872.398,40 EUR.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij,

vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov za obdobje

2012-2014 in potrjenih s strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih

področjih: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2. okoljska

infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s

posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna

infrastruktura.

Upravičeni do sofinanciranja so v skladu z OP RR praviloma

samoupravne lokalne skupnosti. Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju

zakonskih določil, da kot upravičence določijo regionalne razvojne agencije

(ustanovljene s strani ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti): javne

zavode, javne službe, ter neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti.Skrajni rok za predložitev vlog je 31.12.2012. Javni poziv se lahko

zaključi predčasno v primeru porabe sredstev po dodeljenih kvotah v vseh

regijah. V kolikor sredstva v predvidenih rokih ne bi bila razdeljena v celoti,

lahko MGRT določi dodatne roke za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo izvedeno

predvidoma vsak 2. torek v mesecu. V primeru večjega števila vlog se bodo

izvedla dodatna odpiranja. Odpiranje vlog ne bo javno.

 Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnogijo.

* * *


< POSVET NA TEMO UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJA