30.11.2011 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - SVETOVALEC

Objava: 30.11. 2011

Rok za prijavo: 8 dni  

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A in 74/2009 Odl. US: U-I-136/07-13, v nadaljevanju ZJU) Združenje občin Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta  

svetovalec za določen čas nadomeščanja javne uslužbenke (m/ž).


Kandidati,

ki se bodo prijavili na javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

-

univerzitetna izobrazba pravne smeri,

-

najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,

-

znanje slovenskega jezika,

-

državljanstvo Republike Slovenije,

- ne

smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen

zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-

zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.  

Z

izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim

delovnim časom, za obdobje nadomeščanja javne uslužbenke na bolniškem in porodniškem

dopustu. Ostalim kandidatom pa bo vročen sklep o neizbiri. Delo bo opravljal v

prostorih Združenja občin Slovenije.

V

skladu s 73. členom Zakona o javnih uslužbencih izbrani kandidat ne bo imenovan

v uradniški naziv. Pravice in obveznosti se mu bodo določile glede na uradniški

naziv svetovalec III.  

Naloge

na delovnem mestu so:

- samostojno

opravljanje  organizacijskih in

administrativnih zahtevnih del;

- priprava

mnenj na posamezne akte različnih državnih organov;

- priprava

člankov za potrebe elektronskega in tiskanega časopisa;- priprava

različnih poročil in programov za potrebe glavnega tajništva;

- dajanje

strokovnih mnenj in stališč o vprašanjih iz področja lokalne samouprave;

- sodelovanje

na sejah predsedstva in vseh ostalih organih in odborih združenja;

- vodenje

različnih evidenc;

- priprava

različnih evidenc iz vseh področij delovanja združenja;

-

druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi glavnega tajnika.

Prijava

mora vsebovati:  

1.

izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti

razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila

izobrazba pridobljena,  

2.

izjava kandidata, da:

- je

državljan Republike Slovenije,

- ni

bil pravnomočen obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po

uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več

kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,  

3.

izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Združenju

občin Slovenije pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence.  

V

primeru, da kandidat ne soglaša s 3. točko, mora ustrezna dokazila predložiti

sam.  

Zaželeno

je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg

formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

V

izbirni postopek se skladno s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega

mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.

139/2006 in 104/2010) ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih

pogojev.

Kandidat

vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za

javni natečaj - svetovalec« na naslov: Združenja občin Slovenije, Ulica Janeza

Pavla II. 13, p. p. 2011, 1001 Ljubljana in sicer v roku 8 dni po objavi na

spletni strani Združenja občin Slovenije. Kandidati bodo o izbiri obveščeni

pisno, najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.  

V besedilu javnega natečaja uporabljeni

izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralno za

ženske in moške.


< STRANKE PREDSTAVILE SVOJE POGLEDE NA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE V PRIHODNJE