12.09.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

JAVNI NATEČAJ PRIPRAVNIK

Ljubljana, 12.9.2011 - JAVNI NATEčŒAJ
 
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A in 74/2009 Odl. US: U-I-136/07-13, v nadaljevanju ZJU) Združenje občin Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC pripravnik , za določen delovni čas 10 mesecev


- SVETOVALEC pripravnik , za določen delovni čas 10 mesecev - 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni natečaj morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) ustrezne smeri smeri,

- znanje slovenskega jezika,

- državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Naloge na delovnem mestu so:

priprava ocene potreb revidiranja; priprava in razvijanje postopkov za notranje revidiranje; pomoč pri izvajanju revijskih nalog; pomoč pri izdajanju revizijskih poročil, oziroma opravljanje razgovorov z župani in drugimi pooblaščenimi osebami občin; pomoč pri izdelavi letnih poročil SNRS ter za potrebe občin; analiziranje, ocenjevanje in svetovanje glede obvladovanja tveganj, notranjih kontrol ter postopkov poslovodenja; druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi glavnega tajnika..

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
3. izjava kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočen obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 

4. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje ZOS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

V primeru, da kandidat ne soglaša s 4. točko, mora ustrezna dokazila predložiti sam.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

V izbirni postopek se skladno s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010) ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

 

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Delo bo opravljal v prostorih Združenja občin Slovenije.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – svetovalec pripravnik », na naslov: Združenja občin Slovenije, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Združenja občin Slovenije.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralno za ženske in moške.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU MED 12. IN 16. SEPTEMBROM