19.09.2013 Starost: 10 let

JAVNA RAZPRAVA V POSTOPKU PRIPRAVE PARTNERSKEGA SPORAZUMA IN OPERATIVNEGA PROGRAMA

Ljubljana, 18. 9. 2013 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je opravilo javno razpravo na temo priprave partnerskega sporazuma in operativnega programa za črpanje strukturnih skladov kohezijske politike. Na razpravi so bili prisotni tudi predstavniki Evropske komisije.


Partnerski sporazum je eden izmed dokumentov, ki predstavlja osnovo za črpanje sredstev EU in zajema vseh pet skladov (regionalni, kmetijski, socialni, kohezijski, ribiški). Partnerski sporazum bo predstavljal pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Prvi osnutek  partnerskega sporazuma je bil poslan v pregled Evropski komisiji in je bil predmet usklajevanj znotraj komisije, te dni pričakujejo prvi odziv komisije na osnutek dokumenta. Pripravljavci dokumenta se zavedajo, da v prvem osnutku manjka osredotočenost. Sicer se zasleduje logika horizontalnega pristopa, večina sredstev pa bo namenjena gospodarskim ukrepom (konkurenčnost, raziskave in razvoj, zaposlovanje). Po prejemu odziva s strani komisije bodo preučili pripombe, oktobra želijo opraviti usklajevanje z ostalimi resorji in ključnimi deležniki. V začetku novembra načrtujejo še eno javno razpravo skupaj s predstavitvijo operativnega programa, še v  novembru pa želijo poslati Evropski komisiji drug neformalen osnutek partnerskega sporazuma.

 

Vzporedno s partnerskim sporazumom se pripravlja tudi operativni program. Ministrstvo načrtuje, da bo še septembra pripravljeno delovno gradivo, v novembru želijo dati predlog operativnega programa v prvo potrditev na vladi in nato Evropski komisiji, sledila bodo ponovna usklajevanja. Operativni program naj bi bil dokončno sprejet s strani vlade v decembru oziroma januarju, nato pa tudi poslan v potrditev Evropski komisiji. Operativni program je sicer enoten dokument za vse tri strukturne sklade. Pripravljajo razrez po prednostnih naložbah, pripravlja se tudi strategija pametne specializacije, imajo pa tudi obvezo, da naredijo predhodno vrednotenje in celovito presojo vplivov na okolje.

 

Na kratko so predstavili pripombe, ki so jih prejeli na osnutek partnerskega sporazuma, med njimi tudi na predlog, da se pripravita dva operativna programa, ločena za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Na ta predlog je sicer ponovno opozoril dr. Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice. Opozoril je tudi, da se v dokumentih ne čuti regionalnega elementa, prav tako se želi iz procesa izločiti občine. Sicer pa gre za partnerski sporazum, zato se s strani ministrstva pričakuje tudi partnerski odnos. Pričakovali bi namreč, da se dokument pred pošiljanjem na vlado in Evropsko komisijo predhodno uskladi, je poudaril, partnerski sporazum pa morata potrditi tudi sveta regij.

 

Goran Šostar iz Društva za razvoj podeželja je opozoril na njihovo pobudo, da država sprejme medsektorski pristop in na tej podlagi program Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Tudi center nevladnih organizacij podpira pobudo glede CLLD. Menijo namreč, da je potrebno izkoristiti mehanizme, ki so na voljo.  Tudi ostali udeleženci so izpostavili svoje vidike, veliko razprave je bilo na temo pametne specializacije.

 

Predstavnik Evropske komisije je izpostavil, da bo v naslednji finančni perspektivi Evropska komisija podpirala projekte, da bo Slovenija postala bolj konkurenčna, boji pa se, da regionalne prioritete ne bodo enake kot nacionalnim prioritetam. Ni pa ovir, da bi v Sloveniji imeli dva operativna programa, vendar to odsvetuje.


< KAKO SE PRIPRAVITI NA USTNO OBRAVNAVO V UPRAVNEM POSTOPKU