16.03.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O STRATEGIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 16. 3. 2011 - V Državnem zboru RS poteka danes razprava o strategiji razvoja lokalne samouprave. Razprave, ki naj bi podala odgovore na različna vprašanja in dileme v zvezi z razvojem lokalne samouprave in področne zakonodaje, se udeležujejo tudi člani predsedstva Združenja občin Slovenije. Razpravljavci so najprej odgovarjali na vprašanja o ustreznosti decentralizacije oblasti in organiziranosti lokalnih skupnosti. Večina je izrazila potrebo po spremembi zakonodaje na tem področju.V dopoldanski razpravi je sodelovala tudi ministrica za lokalno samoupravi in regionalni razvoj Duša Trobec Bučan in poudarila, da je lokalna samouprava pomemben element parlamentarne demokracije in da ji je treba posvetiti več pozornosti. Povedala je še, da so se v preteklih letih sredstva za regionalni razvoj povečala predvsem zaradi evropskih skladov. Ob tem je opozorila, da se je področje zožilo na evropsko kohezijsko politiko in poudarila, da mora Slovenija razvijati lastno lokalno politiko. Po besedah ministrice obstaja politično soglasje, da so pokrajine potrebne. Neodvisno od pokrajinske ureditve pa je treba občinam omogočiti učinkovito medobčinsko sodelovanje. Ob tem poudarja, da je treba enakopravnost spoštovati tako glede pravic kot odgovornosti. Dodala je še, da se morajo lokalne skupnosti poleg pravice, da same urejajo določene zadeve, zavedati tudi svojih odgovornosti.


Stane Vlaj iz Strateškega sveta za decentralizacijo in regionalizacijo meni, da je slovenska lokalna samouprava v krizi, saj se kljub drugačnim določbam v koalicijskem sporazumu postavlja v ozadje. Kriza se po njegovih besedah kaže tudi v centralističnem urejanju položaja občin, razdrobitvi države na premajhne občine, odsotnosti pokrajin ter neuresničevanju evropskih načel in standardov na tem področju. Kot pravi, sta v nasprotju z evropsko listino o lokalni samoupravi tudi razdrobitev Slovenije in županski položaj, ki je premočan. Vloga občinskih svetov kot najvišjih organov odločanja v občini po njegovem mnenju ni realizirana. Kot je prepričan, sta potrebna nova zakona o lokalni samoupravi in o financiranju občin, ne pa nekateri "kozmetični popravki".


Albin Igličar s Pravne fakultete v Ljubljani se strinja, da je treba pripraviti novo zakonodajo, za kar pa je bistvenega pomena jasen in med političnimi strankami dogovorjen koncept strukture ter nalog samoupravnih lokalnih skupnosti.


Franci Rokavec, član predsedstva ZOS in župan Občine Litija  je mnenja, da je občin preveč in da  bi morali narediti analizo velikosti občin v Sloveniji in v EU.


Leo Kremžar iz Skupnosti občin Slovenije je tudi izrazil potrebo po zakonodajni prenovi celotnega sistema lokalne samouprave, ki bo vključevala tudi regionalizacijo. Po njegovem mnenju rešitev ni v ukinitvi upravnih enot, ampak se je treba dogovoriti o pristojnostih in jih opredeliti v zakonodaji.


Nekdanji predsednik DS Ivan Kristan je v zvezi z vprašanjem o morebitni ukinitvi oziroma preoblikovanjem DS odgovoril, da je dvodomni sistem bolj demokratičen od enodomnega, saj je v njem vključenih več družbenih subjektov. Ukinitev državnega sveta in nadomestitev svetnikov z večjim številom poslancev bi po njegovem mnenju bistveno poslabšala demokratičnost našega parlamentarnega sistema. Za razliko od DZ, ki temelji na politični strankarski organiziranosti, temelji DS na interesni organiziranosti, je dejal.


Po mnenju državnega svetnika Darka Frasa je vloga DS prešibka in premalo učinkovita in bi jo bilo treba okrepiti.


V popoldanskem delu se bo razprava usmerila k vprašanju regionalizacije Slovenije, sledila pa bosta še sklop o ustreznosti skladnega regionalnega razvoja in sklop o črpanju sredstev iz evropskih skladov.


* * *


< DELAVNICA O UREJANJU PODROČJA PRENOSA ZEMLJIŠČ