08.03.2013 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ZA DOLOČEN ČAS

Datum: 8. 3. 2013


 

 

Na

podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in

kasnejše spremembe)  Združenje

občin Slovenije objavlja prosti delovni mesti: 

1. SVETOVALEC V TAJNIĹ TVU  (za določen čas trajanja projekta, in sicer

do 31. 3. 2014)

Kandidati/ke,

ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje

(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma najmanj

visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska

strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko

univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna

izobrazba (prva bolonjska stopnja);

- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;

- osnovna raven znanja tujega jezika EU;

- državljanstvo Republike Slovenije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z

delovnimi izkušnjami na organizacijskih in strokovno – administrativnih

nalogah.

Delovne naloge:

· samostojno opravljanje organizacijsko,

strokovno - administrativnih nalog za potrebe združenja;

· samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv

s predlogi ukrepov;

·  zbiranje, urejanje in priprava podatkov za

oblikovanje zahtevnejših gradiv;·        

sodelovanje na sejah organov in odborov

združenja;

· samostojna priprava različnih analiz, mnenj,

informacij, poročil, programov in drugih zahtevnih gradiv;

· vzpostavitev in vodenje evidenc iz vseh

področij delovanja združenja;·        

opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

   

2. SVETOVALEC V NOTRANJEREVIZIJSKI  SLUŽBI 

(za določen čas trajanja projekta, in sicer

do 31. 3. 2014)

Kandidati/ke,

ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje

pogoje:

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje

(prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) s področja pravnih ved

ali ekonomije oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva

bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) s

področja pravnih ved ali ekonomije oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno

izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba

(prva bolonjska stopnja) s področja pravnih ved ali ekonomije;

- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;

- osnovna raven znanja tujega jezika EU;

- državljanstvo Republike Slovenije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z

delovnimi izkušnjami na revizijah. 

Delovne naloge:

- revidiranje

temeljnih poslovnih procesov v občinah; 

- priprava in

razvijanje postopkov za notranje revidiranje;                            

- pomoč pri

izvajanju revizijskih nalog in izdajanju revizijskih poročil;

- analiziranje, ocenjevanje in svetovanje

glede obvladovanja tveganj, notranjih kontrol ter postopkov poslovodenja;

- samostojna priprava različnih analiz,

mnenj, informacij, poročil, programov in drugih zahtevnih gradiv;

- samostojno oblikovanje manj zahtevnih

gradiv s predlogi ukrepov;

- opravljanje

drugih nalog podobne zahtevnosti.  

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba

na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas

pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno

razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem

delodajalcu.

Zahtevane delovne

izkušnje se skrajšajo za eno tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno

izobrazbo ali visoko strokovno s specializacijo oz. magisterijem.  

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o

izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti

razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka

študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. opis delovnih

izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih

delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge

fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum

začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti

delovnega mesta);

3. izjavo o izpolnjevanju pogoja znanja tujega

jezika EU na osnovni ravni, iz katere mora biti razviden način pridobitve

tega znanja;

4. izjavo kandidata, da je državljan

Republike Slovenije.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek

življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga

znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno

razmerje za določen čas trajanja projekta, in sicer do 31.3.2014, s polnim

delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na Združenju občin

Slovenije, in sicer v njegovih uradnih prostorih na Ulica Janeza Pavla II. 13 v

Ljubljani oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer združenje opravlja svoje

naloge.   

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami

(z označbo: "za javno objavo za prosto delovno mesto svetovalec v

Tajništvu oziroma svetovalec v Notranjerevizijski službi«) na naslov: Združenje

občin Slovenije, Ulica Janeza pavla II. 13, 

1000 Ljubljana, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani

Združenja občin Slovenije.  

Neizbrane kandidate bomo o izboru pisno obvestili najkasneje v osmih

dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
 
Informacije o izvedbi javne objave na tel. št. 01 230 63 30.

V

besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so

uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                            

Robert SMRDELJ                                                                       

                    PREDSEDNIK 

 


< NA SKUPNI SEJI PREDSEDSTEV ZOS IN SOS O ODPOKLICU ŽUPANA IN OMEJITVI KANDIDIRANJU