16.10.2014 Starost: 8 let

IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2015

Ljubljana, 15. 10. 2014 – Predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter združenj občin so se sestali na temo izvajanja programov javnih del v letu 2015.


Patricija Vrečar z ministrstva je predstavila okvir izvajanja programov javnih del v letu 2015. Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2015 je v pripravi, objavljen pa bo predvidoma med 15. in 20. novembrom. Za leto 2015 imajo predvidenih 23 milijonov evrov (prizadevali si bodo pridobiti več sredstev), od tega bo 22 milijonov namenjenih izvajanju klasičnih javnih del, en milijon pa spodbujanju razvoja socialnega podjetništva.

 

Vsebina Kataloga programov javnih del ostaja enaka z izjemo programa pomoč in varstvo za invalide (osebna asistenca), saj se to izvaja v programu Asistent(ka) bom. Pozivajo, naj občine sporočijo, v kolikor imajo predloge sprememb in dopolnitev vsebin programov javnih del. Ciljne skupine so še vedno trajno brezposelni.

 

Mojca Ulaga z Zavoda je predstavila nekaj podatkov za leto 2014.  Sprva so imeli na voljo 23 milijonov evrov, po pridobitvi še dodatnih sredstev pa je bilo letos na voljo 43 milijonov evrov, nazaj na ministrstvo so oddali že 2,8 milijonov evrov. Do sedaj je bilo vključenih 6.400 udeležencev. Realizacija v letošnjem letu pa ne bo takšna, kot so pričakovali, razlogi pa so tudi na strani občin zaradi pomanjkanja sredstev za sofinanciranje plač. Javno povabilo je bilo sicer odprto do 7. 10. 2014. Za izvedbo javnih del v povezavi s sanacijo posledic žledoloma je bilo na voljo 6,6 milijonov evrov, vendar s strani naročnikov ni bilo pričakovanega odziva, zato so razdelili le dobre tri milijone evrov.

 

Zavod pripravlja izvedbene spremembe, in sicer aplikacijo e-ponudba, preko katere bodo izvajalci lahko izpolnili vlogo. Priložiti bo potrebno izjavo občin o javnem interesu. Slednja bo postopkovni korak in ne bo potrebna obrazložitev javnega interesa.

 

S strani ZOS smo opozorili, naj se ne zaostrujejo pogoji glede občin kot izvajalcev, saj se dostikrat zgodi, da javno podjetje (npr. komunalno podjetje) ni zainteresirano za izvajanje javnih del, občina pa bi kljub temu želela preko javnih del izvajati določene storitve. Zavod sicer večjo težavo vidi v tem, ker izvajalci prijavijo čisto drugo delo, kot je njihova dejavnost in se želijo temu izogniti. Na Zavodu sicer zatrjujejo, da zaenkrat ostaja pogoj, da bodo občin lahko izvajale programe v primeru, če za določeno področje nimajo ustreznih izvajalcev javnih del (npr. društva, zavodi).

 

Že lani je beseda tekla o ukinitvi tripartitnih pogodb. Na zavodu zagotavljajo, da te ostajajo še naprej, da pa bo potrebno poiskati ustreznejšo rešitev. Zavod za zaposlovanje vidi več težav. Kot prva je časovna stiska, saj zavod ne pridobi podpisanih pogodb s strani izvajalca in naročnika v roku osmih dni, kot je določeno s predpisi. Prav tako vidijo problem v dodeljevanju občinskih sredstev – način izbora izvajalcev in dejstvo, da neizbrani izvajalec nima pravnega sredstva. Pri dvopartitnih pogodbah se prav tako odpirajo številne dileme, povezane s časovnico objave javnega razpisa s strani občine in izvedbe postopka, objave javnega povabila Zavoda ter pripravo občinskih proračunov. Ustrezne rešitve tega vprašanja se bo iskalo na prihodnjih srečanjih.

 


< USPOSABLJANJE ČLANOV SVETOV JAVNIH ZAVODOV NA PODROČJU KULTURE V RS TUDI V ELEKTRONSKI OBLIKI