17.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

IZVAJANJE NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA V JAVNEM SEKTORJU

Ljubljana, 17. 9. 2008 – Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji v zvezi z izvajanjem novega plačnega sistema v javnem sektorju sprejela 9 sklepov.


 

1. Vodstva proračunskih uporabnikov, ki tega še niso storila, morajo najkasneje v treh dneh organizirati seznanjanje zaposlenih z načinom prehoda na nov plačni sistem (prevedbami in novimi uvrstitvami) in zagotoviti ažurno odgovarjanje na vsa vprašanja in nejasnosti, povezana z obračunom plač. Predvsem morajo javne uslužbence opozoriti na postopno odpravljanje nesorazmerij, na novo ureditev glede obračuna dodatka za delovno dobo ter na nov obračun plač, za kar je podlaga mesečna delovna obveznost 174 ur.

 

2. Vodstva proračunskih uporabnikov morajo nemudoma posebej preveriti, ali so bile pri obračunu plač spoštovane določbe 49., 49 .č in 49. f člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki zagotavljajo, da javni uslužbenec v novem plačnem sistemu ne more prejemati nižje plače za poln delovni čas (brez variabilnih delov, npr. plačila za delovno uspešnost in povečan obseg dela) od tiste, ki jo je prejemal pred uvedbo novega plačnega sistema (t.i. varovana plača, ki vključuje osnovno plačo in dodatke, vključno z dodatkom za delovno dobo).

 

3. Ministrstva, ki so odgovorna za posredne proračunske uporabnike, morajo zagotoviti ažurno odgovarjanje na vprašanja javnih uslužbencev in opozarjati vodstva javnih zavodov na morebitne odkrite napake v aneksih k pogodbam ob zaposlitvi oziroma napake pri obračunu plač. Odgovore in pojasnila so dolžna zagotoviti v roku treh dni od prejema vprašanja. Kontaktni podatki (telefonske številke, naslov elektronske pošte) se nemudoma objavijo na spletnih straneh ministrstev.

 

4. Pri proračunskih uporabnikih, ki so ob prehodu v nov plačni sistem izvedli tudi reorganizacijo (spreminjanje strukture delovnih mest), vodstva na pobudo sindikatov najkasneje v sedmih dneh ponovno skličejo usklajevalne sestanke s sindikati in o dogovorih oziroma o izidu usklajevanj poročajo resornemu ministrstvu.

 

5. V primeru odkritih napak v aneksih k pogodbam o zaposlitvi in pri obračunih plač morajo vodstva proračunskih uporabnikov zagotoviti takojšnjo odpravo napake in poračun nastale škode.

 

6. Vlada potrjuje dogovor z dne 15. 9. 2008, sklenjen med reprezentativnimi sindikati dejavnosti zdravstvene nege, Zbornico zdravstvene in babiške nege in Vlado RS – Dogovor o določitvi plačnega razreda delovnih mest v skupini E3 za srednje medicinske sestre – babice v porodnem bloku ter srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III, II in I ter ga posreduje v objavo v Uradni list RS.

 

7. Vlada potrjuje Dogovor o rešitvi stavkovnih zahtev, sklenjen med Sindikatom carinikov Slovenije in Vlado RS z dne 16.9.2008, ki se nanaša na pripravo akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Carinski upravi RS.

 

8. Vlada nalaga Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za pravosodje, da najkasneje v desetih dneh pošlje v obravnavo spremembe aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Policije, DURS, CURS in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, usklajene z Ministrstvom za javno upravo, ki vključujejo rešitve v skladu z zadnjo spremembo uredbe o notranji organizaciji in sistemizacije delovnih mest.

 

9. Ministrstva, pristojna za posredne proračunske uporabnike, v petnajstih dneh pripravijo poročilo o uvedbi novega plačnega sistema in ga pošljejo Ministrstvu za javno upravo. Ta pripravi zbirno poročilo in ga posreduje vladi v sprejem. Poročilo zajema naslednje podatke:

- število proračunskih uporabnikov

- število javnih uslužbencev

- število podpisanih in nepodpisanih aneksov k pogodbam o zaposlitvi

- število ugovorov na anekse k pogodbam o zaposlitvi

- število ugovorov na obračun plač število odkritih napak v aneksih k pogodbam o zaposlitvi oziroma pri obračunu plač in podatke o odpravi teh napak

- obseg mase sredstev za plače v mesecu avgustu (julijska plača) in septembru (avgustovska plača) in odstotek povečanja mase – posebej s poračunom in posebej brez poračuna

- skupni dvig mase za plače do marca 2010 v absolutnem znesku in v odstotkih

- opis problematike pri proračunskih uporabnikih, ki so ob prehodu v nov plačni sistem izvedli tudi reorganizacijo

- druge podatke o poteku izvedbe prehoda na nov plačni sistem, za katere ocenijo, da jih je treba vključiti v poročilo.

 

Ministrstva podatke zberejo tudi za proračunske uporabnike na lokalni ravni. Ministrstvo za javno upravo zbere podatke za državne organe in uprave lokalnih skupnosti.

 

Na spletni stran MJU bodo objavili še:

- dogovor medicinske sestre

- dogovor o rešitvi stavkovnih zahtev carinikov.

 

* * *


< POTRJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V LETU 2009