29.04.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

IZOBRAŽEVANJE OBČIN NA PODROČJU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

V skladu z dogovorom o sodelovanju med Geodetsko upravo RS, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, je bilo v mesecu aprilu izvedeno splošno izobraževanje s področja množičnega vrednotenja nepremičnin za vse slovenske občine. Udeležba predstavnikov občin je bila, glede na dejstvo, da je sistem namenjen prav občinam, skromna. Od 210. občin se je izobraževanja udeležilo le 84 občin.


Drugi izobraževalni program s področja množičnega vrednotenja nepremičnin, ki bo zelo operativne narave, bo organiziran v mesecu septembru. Namenjen je predstavnikom občin, predstavljen pa bo postopek usklajevanja modelov množičnega vrednotenja nepremičnin z občinami (9. člen ZMVN) in krajevna razgrnitev modelov množičnega vrednotenja nepremičnin (10. člen ZMVN). Prikazani bodo tudi rezultati primerjalne analize sistema Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in sistema Množičnega vrednotenja, za vsako občino posebej. Rok za izpolnitev vprašalnikov o odmeri Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2007, ki je bil posredovan vsem županom občin in na elektronski naslov tudi vsem občinam, je potekel 20.4.2008. Od 210. občin je bilo nazaj na naš naslov posredovanih le 127 izpolnjenih vprašalnikov. Ponovno pozivamo vse občine, ki izpolnjenih vprašalnikov še niso posredovale, da to storijo čim prej. Za tiste občine, ki podatkov ne bodo poslale, primerjalna analiza ne bo izdelana. Na izobraževalnem programu v mesecu aprilu je bilo kar nekaj opozoril s strani občin, da je v letu 2008 predvidena vrsta sprememb prostorskih aktov po novi zakonodaji. Zato pozivamo vse občine, da v primeru izvedenih sprememb v skladu z 13. členom Uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti nepremičnin, kontaktirajo Geodetsko upravo RS, Urad za nepremičnine, go. Bernardo Berden, (tel: 01 – 4784 – 817, bernarda.berden@gov.si) in se dogovorijo o posredovanju novih podatkov o namenski rabi zemljišč v register nepremičnin.


< DOLGOTRAJNA OSKRBA STAREJŠIH V PRIHODNOSTI VELIK PROBLEM OBČIN