27.01.2016 Starost: 7 let

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NOVEGA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 27. 1. 2016 – Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta predstavnikom združenj občin predstavila teze za pripravo sprememb Zakona o financiranju občin ter podala informacije glede do sedaj izvedenih aktivnosti glede Strategije razvoja lokalne samouprave.


Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo, je povedal, da so na novembra objavljen osnutek strategije razvoja lokalne samouprave prejeli pripombe ministrstev, desetih občin ter dveh združenj občin. Predlagajo ustanovitev redakcijske skupine, ki bo v skladu s prejetimi pripombami pripravila novo verzijo strategije, ki bo ponovno predmet javne obravnave.

 

Predsednik ZOS je med drugim izpostavil, kar smo sicer zapisali tudi v pisnem odzivu na osnutek strategije, da je le-ta predvsem podlaga za iskanje racionalizacij na lokalni ravni, kar je sicer tudi dobrodošlo, ne prinaša pa nadgradnje sistema lokalne samouprave, kar bi od dokumanta, kot je strategija, tudi pričakovali. Spomnil je tudi, da še nismo realizirali sicer z Ustavo RS določenega drugega nivoja lokalne samouprave, pokrajin. Tudi drugi predstavniki občin so opozorili na številne pomanjkljivosti, od tega, da niso zastavljeni cilji, kam želimo priti, delitev pristojnosti med državo in lokalnim nivojem itd., do samega opozorila, da bi glede na to, da je lokalna samouprava ustavna kategorija, strategijo moral nenazadnje potrditi tudi Državni zbor RS.

 

Ministrstvo za javno upravo skupaj z Ministrstvom za finance pristopa k sistemskim spremembam Zakona o financiranju občin (ZFO-1). V ta namen smo prejeli osnutek tez glede sprememb ZFO-1. Vlada vidi dve težavi glede sistema financiranja občin, in sicer glede določitve samega obsega sredstev za financiranje nalog občin ter glede razdelitve sredstev med občinami. Na tokratnem sestanku so bila identificirana vprašanja, ki bodo predmet nadaljnjih pogovorov. Predstavniki občin smo ministrstva tudi pozvali, da ob pripravljeni pravni podlagi predložijo tudi ustrezne izračune.

 

V okviru tez sta predvideni pripravi še dveh drugih zakonov, ki bosta vplivala na financiranje občin, in sicer novi Zakon o javnih financah, ki naj bi šel v enomesečno javno obravnavo nekako v roku enega tedna, prav tako se nadaljuje s projektom priprave novega Zakona o davku na nepremičnine.

 

ZIPRS1617 je dal pravno podlago za sprejemanje odlokov o NUSZ, sistem NUSZ naj bi sicer veljal vse do 2018, v vmesnem času se bodo urejale evidence o nepremičninah, davek na nepremičnine naj bi se začel uvajati 2019 po posameznih segmentih, do leta 2021 pa naj bi bil nepremičninski davek v celoti uveden. Predvideno je, da bo nepremičninski davek v celoti prihodek občin, z zajemom čim večjega števila nepremičnin želijo zvišati fiskalno kapaciteto občinam.   

 

 


< 71. REDNA SEJA VLADE RS