02.06.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA PRIPRAVILA POROČILO ZA LETO 2007

Na področju dostopa do informacij javnega značaja je pooblaščenec lani izdal 83 odločb. Zaradi suma kršitev določb zakona o varstvu osebnih podatkov pa je lani vodil 406 zadev, pri čemer so ugotovljene kršitve večinoma enake ali zelo podobne kršitvam v preteklih letih.


Pritožbe prosilcev zaradi zavrnitve dostopa do informacij javnega značaja so zadevale predvsem zavezance, ki predstavljajo večje institucije, od tega se kar 35 pritožb nanaša na ministrstva ali organe v njihovi sestavi, 30 na javne sklade, zavode, agencije in druge osebe javnega prava, 25 na izobraževalne ustanove, 14 na upravne enote in občine. Na področju dostopa do informacij javnega značaja je pooblaščenec v poročilu izpostavil najpomembnejše odločbe, izdane v letu 2007, in sicer po posameznih izjemah od prosto dostopnih informacij. Informacijski pooblaščenec je v letu 2007 izdal 83 odločb, od tega je v 46 primerih rešil zadevo v korist prosilcev, v 24 primerih je pritožbo zavrnil, v devetih primerih delno odobril, v štirih primerih pa je zadevo vrnil v ponovno odločanje prvostopenjskemu organu, je v sporočilu za javnost zapisala informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Pritožbe prosilcev zaradi zavrnitve dostopa do informacij javnega značaja so zadevale predvsem zavezance, ki predstavljajo večje institucije, od tega se kar 35 pritožb nanaša na ministrstva ali organe v njihovi sestavi, 30 na javne sklade, zavode, agencije in druge osebe javnega prava, 25 na izobraževalne ustanove, 14 na upravne enote in občine. Največ pritožb tudi v letu 2007 zadeva varstvo osebnih podatkov (28 zadev) in poslovne
skrivnosti (14 zadev), kar pa sta tudi kategoriji, ki sta v javnem sektorju izrazito podvrženi interesu javnosti in nadzoru nad porabo javnih sredstev. V 46 primerih so bili prosilci fizične osebe, v 33 primerih so se pritožili novinarji, nevladne organizacije, različna združenja in društva pa 20-krat. Pravne osebe zasebnega sektorja oz. različni podjetniki in odvetniki so se zaradi neizročitve zahtevanih informacij informacijskemu pooblaščencu pritožili 21-krat, občina pa enkrat. Med najtežjimi zadevami je pooblaščenec izpostavil odločbo, s katero je Centru za socialno delo Maribor naložil posredovanje anonimiziranih podatkov, ki so se nanašali na značilnosti in pogoje življenja rejencev in rejnikov. Prelomen je med drugim tudi primer, v katerem je pooblaščenec ugodil pritožbi prosilca zoper Zdravniško zbornico Slovenije, in tej naložil posredovanje seznama zdravnikov in zdravnic splošne in družinske medicine, katerim je bila podeljena koncesija v letu 2006. Z vidika javnosti javnih naročil pa je pomemben primer, v katerem je pooblaščenec v odločbi o pritožbi zoper ministrstvo za zdravje, tehtal, ali cena posameznega artikla v okviru posameznega sklopa javnega naročila dejansko predstavlja poslovno skrivnost. Z vidika transparentnosti je ključna odločba, s katero je pooblaščenec Davčni upravi RS naložil posredovanje imen devetih podjetij, ki so v letih 2002-2005 koristila državno pomoč v obliki zmanjšanja davčne obveznosti iz davka na dobiček pravnih oseb. Preko izvajanja pritožbenega postopka informacijski pooblaščenec ocenjuje, da so tako organi zavezanci kot tudi prosilci še zmeraj premalo seznanjeni s primarnim načinom dostopanja do informacij javnega značaja. V letu 2007 je bilo mogoče zaznati tudi velik porast zaračunanih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja. Informacijski pooblaščenec je v letnem poročilu opozoril na največje kršitve pri obdelavi osebnih podatkov, pri čemer so ugotovljene kršitve in nepravilnosti večinoma enake ali zelo podobne ugotovljenim kršitvam v preteklih letih. Informacijski pooblaščenec je v letu 2007 vodil 406 zadev zaradi suma kršitev določb zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), od tega 179 v javnem in 227 v zasebnem sektorju. Informacijski pooblaščenec je zoper pravne osebe javnega sektorja prejel 139 prijav, 40 postopkov je uvedel po uradni dolžnosti, medtem ko je zoper zasebni sektor prejel 197 prijav, 30 postopkov pa je bilo uvedenih po uradni dolžnosti. Ĺ tevilo prijav in pritožb zaradi suma kršitev določb zakona o varstvu osebnih podatkov se v primerjavi s statističnimi podatki iz minulih let še vedno hitro povečuje. Omeniti pa velja, da se je kar 41 prijav zaradi suma zlorabe osebnih podatkov nanašalo na zdravstvene osebne podatke. Največ sumov kršitev določb ZVOP, kar 29, se je nanašalo na posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim uporabnikom s strani upravljavca zbirke osebnih podatkov, sledi nezakonito zbiranje oziroma zahtevanje osebnih podatkov (27), izpostaviti pa velja veliko primerov, ko delodajalec od zaposlenih zahteva zdravstvene osebne podatke ali pregleduje službene računalnike. Največ vloženih prijav in uvedenih postopkov po uradni dolžnosti je bilo v letu 2007 zoper zdravstvene ustanove (41), enako število zoper javne sklade, zavode, agencije in druge osebe javnega prava, sledijo ministrstva in organi v njihovi sestavi (35), nato izobraževalne ustanove (30), ter občine (15) in upravne enote (devet), pa tudi sodišča in vrhovno državno tožilstvo (osem), piše v sporočilu za javnost. Letno poročilo vsebuje podatke o delu informacijskega pooblaščenca kot neodvisnega državnega organa v letu 2007, vsebuje pa tudi ocene obeh pravnih področij, tako s področja varstva osebnih podatkov kot dostopa do informacij javnega značaja. Letno poročilo so tudi letos izdali v obliki publikacije in ga objavili na spletni strani www.ip-rs.si.


< UVEDBA PLAČNEGA SISTEMA SEPTEMBRA TUDI V OBČINAH