03.06.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

GORENJSKI ŽUPANI S PREDSTAVNIKI VLADE O NADALJNJIH AKTIVNOSTIH PRI IZVAJANJU PROJEKTA GORKI

Ljubljana, 3. 6. 2010 – Vlade RS se je na delovnem sestanku sestala z gorenjskimi župani, vključeni v izvajanje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega ter Sorškega polja – t.i. projekt GORKI. Dosežen je bil dogovor o nadaljnjih aktivnostih pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev evropske kohezijske politike – Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007-2013 (OP ROPI).


 

Po besedah ministra dr. Henrik Gjerkeš se je vlada zavezala, da bo v naslednjem tednu pripravila akcijski načrt oziroma pismo o nameri, v katerem bodo časovno določene aktivnosti, ki se bodo izvajale. Opredeljena pa bodo tudi, ki so potrebna za izvedbo projekta, kot je bil aprila letos usklajen na sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR), v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, ter župani.

 

Izdelana predinvesticijska študija, v kateri so bile ugotovljene potrebe na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo na povodju zgornje Save je namreč pokazala, da je ocenjena vrednost skupnih investicij višja od prvotno ocenjenih vrednosti navedenih v operativnem programu. Do sofinanciranja iz naslova evropske kohezijske politike so namreč upravičeni le tisti projekti, ki izpolnjujejo Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev OP ROPI.

 

Skladno z dogovorom med gorenjskimi občinami, MOP in SVLR bo projekt razdeljen na dva dela, kar pomeni, da bodo občine pripravile dve vlogi, in sicer:

 · Vloga za 1. del, ki zajema občine Bohinj, Jesenice, Radovljica in Žirovnica je bila MOP že predložena. Upravičene občine so bile pozvane k dopolnitvam in popravkom vloge za prvi del projekta v vrednosti okoli 22 mio EUR.

 · Vloga za 2. del zajema Mestno občino Kranj, Naklo in Ĺ enčur, kjer se bo izvedla nadgradnja Centralne čistilne naprave Kranj s pripadajočo kanalizacijo. Vloga za drugi del projekta z ocenjeno vrednostjo 65 mio EUR je trenutno v pripravi za posredovanje pobudi JASPERS. Ko bo vloga za projekt pripravljena, bo posredovana v potrditev na Evropsko komisijo (ta potrjuje vse t.i. velike projekte nad vrednostjo 50 mio EUR).

 

* * *


< SREČANJE S PREDSTAVNIKI NACIONALNEGA ZDRUŽENJA PREDSEDNIKOV MESTNIH /OBČINSKIH SVETOV V REPUBLIKI BOLGARIJI