21.02.2018 Starost: 4 let

FEBRUARSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 21. 2. 2018 - 38. seja Državnega zbora RS je potekala od 12. do 20. februarja 2018. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli Zakon o spodbujanju investicij, nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, novelo Zakona o socialnem podjetništvu, novelo Zakona o javnih financah, Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč, novelo Zakona o posebnih pravicah narodnih skupnosti, novelo Zakona o cestah, nov Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, novelo Zakona o javnem naročanju, novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Resolucijo o družinski politiki 2018–2028. DZ je zavrnil novelo Energetskega zakona, kot primerna za nadaljnjo obravnavo sta bila potrjena predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter Predlog zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.


Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

Novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih prinaša vsebinsko prenovo doslej veljavnega zakona in natančneje ureja centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Pri tem določa upravljavske pristojnosti ministrstva. Prav tako zakon določa, da so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, agencije in skladi pred sklenitvijo pravnega posla ravnanja s premoženjem, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 evrov, dolžni pridobiti pisno soglasje organa, pristojnega za področje, na katerem delujejo.

 

Zakon za občine zakon določa, da mora župan pri ravnanju z občinskim premoženjem za posle, vredne več kot pol milijona evrov, predhodno dobiti soglasje občinskega sveta.

 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Zakon bo med drugim občinam omogočil zvišanje turistične takse in uvedel promocijsko takso, s čimer bodo STO in občine dobile dodatna sredstva, ter uvedel novosti glede prodaje turističnih paketov.

 

Zakon določa aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, opredeljuje vlogo države, občin, ponudnikov turističnih storitev in civilne družbe ter določa za to potrebne vire financiranja. Zakon med drugim uvaja nov vir sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO). Poleg turistične takse (zgornja meja pri 2,50 evra), ki jo bodo še naprej določale občine, bo namreč uvedena še promocijska taksa. Ta bo znašala 25 odstotkov zneska turistične takse in bo neposreden prihodek STO. Ob najvišjem znesku turistične takse, 2,50 evra, bo promocijska taksa znašala 0,625 evra, tako da bo gost plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra. Na ministrstvu pričakujejo, da bo STO s tem pridobil dodatnih 4,7 milijona evrov, občine pa dodatnih 6,9 milijona evrov letno.

 

Po sprejetem dopolnilu bodo turistično takso v polovični višini poleg otrok in mladine med 7. in 18. letom starosti (ne glede na tip nastanitve) plačevale tudi osebe med 18. in 30. letom starosti, ki bodo prenočevale v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč.

 

Občine bodo lahko z lastnimi predpisi glede na svoje cilje določile dodatne oprostitve plačila turistične takse za posamezne skupine.

 

Zakon bo urejal tudi poklic turističnega vodnika, in sicer pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane. Poklic turističnega spremljevalca ne bo reguliran.

 

Zakon bo na novo določil pogoje za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov in povezanih potovalnih aranžmajev. Z izjemami glede pridobitve licenc naj bi olajšali organiziranje izletov in tudi turističnih paketov, ki jih pripravljajo šole in društva.

 

Celoten pregled 38. redne seje DZ je dostopen tukaj.

 


< SREČANJE S PREDSTAVNIKI NADZORNEGA ODBORA V KONGRESU LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI