28.02.2022 Starost: 1 let

EKO SKLAD OBJAVIL DVA JAVNA RAZPISA

Ljubljana, 28. 2. 2022- v Uradnem listu RS, št. 26/2022, z dne 25. 2. 2022, je Eko sklad objavil dva javna razpisa, in sicer Javni razpis »Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve« ter Javni razpis »Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb«. Rok za oddajo vlog za oba razpisa je 30. 6. 2022.


Javni razpis »Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve«
Skupna višina
nepovratnih sredstev za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 500.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinancirane s strani podjetja za energetske storitve, ki bo zagotovilo izvajanje storitev energetske učinkovitosti in ga bodo etažni lastniki izbrali na trgu ponudnikov teh storitev.

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Višina nepovratne finančne spodbude za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.

Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR.

Javni razpis je na voljo TU.

Vloge se lahko odda najkasneje do 30. junij 2022.

Javni razpis »Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb«
Skupna višina nepovratnih in povratnih sredstev
za dodelitev po tem javnem razpisu znaša 2.000.000,00 EUR. Višina nepovratnih sredstev znaša 500.000,00 EUR, višina sredstev za kredite pa 1.500.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude
v obliki ugodnih kreditov v breme rezervnega sklada in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči etažnim lastnikom za skupne naložbe celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni mogoča.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo.


Namen javnega razpisa je razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Koncept finančnega instrumenta je bil razvit v okviru projekta LIFE-IP-CARE4CLIMATE. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Do spodbude po tem javnem razpisu so upravičeni etažni (so)lastniki starejše večstanovanjske stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega razpisa, ki so:

  • fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti (občani);
  • lokalne skupnosti;
  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Višina kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 20 % priznanih stroškov naložbe, in najvišji znesek kredita, ki znaša 100 % priznanih stroškov naložbe.

Višina nepovratne finančne spodbude za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe znaša do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 450 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Če bo v okviru celovite prenove z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe izvedena statična sanacija (protipotresna utrditev) stavbe skladno z ugotovitvami iz statične presoje stavbe, se v ta namen dodeli nepovratna finančna spodbuda, ki znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe statične sanacije (protipotresne utrditve) stavbe, vendar ne več kot 225 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji. Skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo celotne naložbe ne more presegati 500.000,00 EUR. Višina nepovratne finančne spodbude za skoraj ničenergijsko prenovo stavbe znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 550 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo, opredeljene v projektni dokumentaciji.

Lokalne skupnosti ter pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, morajo pred sklenitvijo kreditne pogodbe predložiti tudi soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Javni razpis je na voljo TU.

Vloge se lahko odda najkasneje do 30. junij 2022.


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO IN SKUPNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO IN NARAVNE ZNAMENITOSTI V TURISTIČNIH DESTINACIJAH