20.11.2020 Starost: 2 let

DRŽAVNI ZBOR RS BO O PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN ODLOČAL NA NASLEDNJI SEJI

Ljubljana, 20. 11. 2020 - Državni zbor RS je v okviru druge obravnave predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin odločil o amandmajih k predlogu zakona. Poslanke in poslanci bodo o predlogu zakona odločali na naslednji seji. Pri oblikovanju predloga zakona je aktivno sodelovalo tudi Združenje občin Slovenije in z oktobrski amandmajem uspelo doseči spremembe 23. člena Zakona o financiranju občin. Te odpravljajo ključne administrativne ovire pri črpanju investicijskih sredstev 21. člena tega zakona. Odpravlja pa se tudi prehodno obdobje pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe.


Poslanci so danes v okviru druge obravnave predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin danes sprejeli več amandmajev poslanskih skupin koalicije, s katerimi so v zakonski predlog vnesli nekatere popravke, ki sledijo opozorilom parlamentarne zakonodajno-pravne službe.

Zadostne podpore ni dobilo dopolnilo opozicijske stranke, da bi pravico do sofinanciranja, ki je predvideno za občine z romskimi naselji, vezali na dolžnost občine, da tam živeči romski skupnosti zagotoviti pravico do predstavnika v občinskem svetu.


Predlog zakona je bil sicer v državnozborski postopek vložen že v času prejšnje vlade decembra 2019. Zakon bi po prvotnih načrtih moral stopiti v veljavo sicer že s pričetkom leta 2020. Prvotni predlog zakona je predvidel poseg v devet področnih zakonov, z dodatnimi predlogi rešitev, ki so bile oblikovane v okviru vladne delovne skupine za lokalno samoupravo, pa se je poseglo še v tri dodatne zakone.


S predvidenimi rešitvami se predvideva prihranek občin v višini dobrih
70 mio evrov - 31,5 mio evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 mio evrov pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Predvideno je, da bo država prevzela plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.

Prav tako bo država prevzela financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe, pa tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe. Država bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem.

Poenostavlja se kratkoročno zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. Zakon, kot omenjeno, predvideva tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji.

Prav tako se določa taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, upravna takse za lokacijsko informacijo se zvišuje, izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč pa bo plačljiva tudi za notarje. V okvir administrativnih razbremenitev občin pa sodi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

Da ZFRO predstavlja pomemben korak k finančni in tudi administrativni razbremenitvi občin, je ZOS Vlado RS opozoril že ob oblikovanju predloga višine povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v mesecu avgustu 2020, ter pozval k njegovemu nujnemu in čimprejšnjemu sprejetju.

Združenje občin Slovenije je v oktobrskem predlogu amandmajev ponovno predlagalo temeljito poenostavitev administrativnih postopkov uporabe sistemskih sredstev za sofinanciranje investicij ter da se za ta vir odpravi prehodno obdobje in zagotovi zakonsko predvideno financiranje občinam z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. S predlagano spremembo 23. člena se korenito poenostavlja postopke, zmanjšuje administrativno delo in povečuje fleksibilnost ter gospodarnost uporabe sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Gre za pomembna razvojna sredstva občin, ki predvsem pri manjših občinah predstavljajo pomemben proračunski vir, zato je resnično že več kot skrajni čas, da se poenostavitev končno izvede.
< Z MIZŠ O PREDLOGIH PROJEKTOV V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST TER EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2021 - 2027