07.12.2020 Starost: 2 let

DRŽAVNI ZBOR RS BO DANES ODLOČAL O PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Ljubljana, 7. 12. 2020 - Državni zbor RS bo na današnji 52. izredni seji odločal o predlogu Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki občinam prinaša dobrih 70 mio evrov prihrankov - 31,5 mio evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 mio evrov pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.. Prvotni predlog zakona je predvidel poseg v devet področnih zakonov, z dodatnimi predlogi rešitev, ki so bile oblikovane v okviru vladne delovne skupine za lokalno samoupravo, pa se je poseglo še v tri dodatne zakone.


Drugo obravnavo predloga Zakona so poslanke in poslanci opravili na seji v novembru, a o zakonu niso dokončno odločili, ker so bila sprejeta dopolnila k več kot desetini členov. Za tretjo obravnavo je predlog pripravila vlada, koalicijski poslanci pa so vložili zahtevo za izredno sejo, da bi s pravočasnim sprejetjem zakona omogočili, da bi se rešitve lahko začele uporabljati s 1. januarjem 2021, tako kot je to predvideno.

Z zakonom bodo občine razbremenjene nekaterih stroškov, povečani bodo nekateri njihovi prihodki, zakon pa prinaša tudi nekaj administrativnih razbremenitev. Tako država prevzema plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne slovenske državljane in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo za otroke do 18. leta, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani.

Država prevzema financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe, pa tudi obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe. Država bo v celoti zagotavljala tudi sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem.


Poenostavlja se kratkoročno zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini šestih odstotkov primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. Zakon, kot omenjeno, predvideva tudi sofinanciranje občin z romskimi naselji.
Določa se tudi taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele, upravna takse za lokacijsko informacijo se zvišuje, izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč pa bo plačljiva tudi za notarje. V okvir administrativnih razbremenitev občin sodi tudi možnost sprejemanja programa izobraževanja odraslih za več let skupaj.

* * *


< VLADA RS SPREJELA NAČRT SPROŠČANJA UKREPOV ZA ZAJEZITEV IN OBVLADOVANJE EPIDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 TER PODALJŠALA UKREPE ZA ZAJEZITEV IN OBVLADOVANJE EPIDEMIJE