17.11.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DRŽAVNI ZBOR O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 17.11.2009- Danes poslanci na redni seji obravnavajo Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Matični odbor DZ pa je na podlagi amandmajev koalicije že določil višino povprečnine in sicer za proračunsko leto 2010 550,00 eura in za proračunsko leto 2011 564,30 eura.


39. člen ZIPRA se tako glasi:

(1) čŒe vlada z reprezentativnimi združenji občin ne doseže dogovora iz prvega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), se v predlog proračuna vključi povprečnina, ki jo določi vlada. Vlada pri določitvi povprečnine upošteva stroške za financiranje na novo z zakonom določenih nalog, ki jih bodo občine začele opravljati v naslednjem proračunskem letu in izračun, ministrstva, pristojnega za finance, v katerem upošteva inflacijo in stroške nalog, ki so jih občine že opravljale na podlagi zakonov, pred letom za katerega se določa povprečnina.

Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

(2) Povprečnina, določena v skladu s prejšnjim odstavkom znaša:
- za proračunsko leto 2010 550,00 eura in
- za proračunsko leto 2011 564,30 eura.

Obrazložitev:
Prvi odstavek se črta, saj zanj ni potrebe, ker ponavlja določbo 11. člena Zakona o financiranju občin. Ker je bil drugi odstavek podnormiran, je bilo potrebno določiti merila za določitev povprečnine za primere, kadar vlada z reprezentativnimi združenji ne doseže dogovora. Vlada bo torej v primeru, da sama določi višino povprečnine dosledno upoštevala določbe Zakona o financiranju občin, ki določajo način določitve povprečnine. Pri določitvi povprečnine je ugotovila, da v preteklem obdobju ni bil sprejet zakon, ki bi nalagal občinam nove naloge ali povečeval obseg nalog, ki jih občine na podlagi zakonov že opravljajo. Ker dogovor zaradi zahtev reprezentativnih združenj, ki za vlado niso bile sprejemljive ni bil sklenjen, je bila vlada prisiljena ravnati na način, kot je določen v tem členu. V nasprotnem primeru vlada ne bi razpolagala s pravnimi podlagami, ki bi opravičevale višino povprečnine.
< V DZ VLOŽENI AMANDMAJI ZA POVEČANJE VIŠINE POVPREČNINE