11.03.2022 Starost: 1 let

DRŽAVNI SVETNIKI NA 49. REDNI SEJI PODPRLI PREDLOG NOVELE ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM IN PODALII PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Ljubljana, 11. 3. 2022 - Državni svet RS je na 49. redni seji, ki je potekala 9. 3. 2022, podprl tri predloge zakonodajnih sprememb ter podali iniciativo za spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Podana je bila tudi zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi ter, na pobudo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, sprejet sklep o trenutnih razmerah v Ukrajini. Obravnavanih pa je bilo tudi sedem pobud državnih svetnikov.


Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Z zakonodajno iniciativo želi Državni svet RS opozoriti na neenakost, ki jo vnaša sedanji peti odstavek 100. člena ZPIZ-2.

Gre za to, da za kritje stroškov za pomoč in nego slepega otroka družina prejme skupaj najmanj 422,12 EUR (107,42 EUR po nižjem dodatku za nego otroka in dodatnih 314,70 EUR po dodatku za pomoč in postrežbo) oziroma največ 529,54 EUR (214,84 EUR po višjem dodatku za nego otroka za otroka s težko duševno motnjo, težko gibalno oviranega ali hudo bolnega otroka in dodatnih 314,70EUR po dodatku za pomoč in postrežbo), medtem ko družina, ki prav tako nosi dodatne stroške za preživljanje in nego otroka s posebnimi potrebami, ki ni slep, prejme zgolj 107,42 EUR oziroma največ 214,84 EUR iz naslova dodatka za nego otroka. Državni svet RS želi zato vzpostaviti zakonske podlage za izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo za vse osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu, ki za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo nujno stalno pomoč in postrežbo drugega.


Predlog Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom
Državni svet RS je podprl Predlog Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, s katerim se vzpostavlja pogoje za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilskih organizacij in standardiziranih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog. Podprli so tudi povišanje sredstev za lokalne skupnosti na področju gasilstva in s tem povišanje finančnih sredstev za nakup zaščitne in reševalne gasilske opreme in vzpostavitvi standardiziranih gasilskih zavarovanj.


Predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030

Državni svet RS je podprl Predlog resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 predvsem z željo, da se čim prej doseže v njej zastavljene cilje.


Svetniki so kljub temu opozorili, da področje dolgotrajne oskrbe ne glede na nedolgo nazaj sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, še nima zagotovljenega trajnega vira financiranja. Izpostavili so tudi pomen nevladnih organizacij kot nosilcev posameznih programov, ki pa se jim v političnem prostoru v zadnjem času ne priznava njihove pomembne in aktivne vloge pri skrbi za ranljive družbene skupine.


Zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
Državni svet RS je pod zadnjo točko dnevnega reda pa so podali zahtevo za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS). Ta zaradi neustavne pravne praznine, ki zaobjema celoten postopek ustanovitve in preoblikovanja območij občin, de facto onemogoča ustanavljanje novih občin oziroma je njihova ustanovitev prepuščena volji vsakokratnega odločevalca in njegovi arbitrarnosti.


Celoten povzetek 49. redne seje Državnega sveta RS je na voljo TU.

                                                        * * *


< POJASNILA URSZR V ZVEZI Z UREDITVIJO ZAKLONIŠČ