16.03.2023 Starost: 7 dni

DRŽAVNI SVET RS USTANOVIL DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO POKRAJINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 16. 3. 2023 - Državni svetniki so na 4. redni seji, ki je potekala 15. 3. 2023, med drugim obravnavali predlog novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, predlog dopolnitve Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema in sprejeli tudi odgovor na Odgovor DZ RS in na Mnenje Vlade RS na Zahtevo DS RS za začetek postopka za oceno ustavnosti določb Zakona o dohodnini. Državni svet RS se je seznanil tudi z zaključki posvetov »Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino in Zagotavljanje prehranske varnosti v luči predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov« sprejel sklepa o ustanovitvi, nalogah, sestavi in delovanju Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje. Prav tako pa je bilo obravnavanih in sprejetih kar nekaj pobud državnih svetnikov, katere so bile naslovljene na pristojna ministrstva in vlado.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti
Komisija in DS RS sta v svojem mnenju sicer podprla cilje predloga zakona, med razlogi za njegovo zavrnitev pa so predvsem njegova nejasnost, zaradi katere se bodo cilji težko uresničevali, ter nedorečenost načrta spodbujanja digitalnih kompetenc, predvsem ranljivih skupin. Po mnenju DS RS iz dopolnjenega predloga zakona ne izhaja jasen način izvajanja postopkov razpisov in mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme - izposoja računalniške opreme za ranljive skupine prebivalstva.

DS RS med drugim opozarja tudi, da se odpravlja obvezna priprava analize digitalne vključenosti ter izraža skrb, da bo nov način določanja ciljnih skupin potekal počasi in bo tako zavlekel postopke javnih razpisov. Dopolnjen predlog zakona po mnenju DS RS ni pregleden in zato je tudi njegova izvedba v praksi vprašljiva in ga zato ni podprl.


Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema

Državni svetniki so obravnavali predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A), s katerim se želi odpraviti neposredni vpliv spremembe višine bruto minimalne plače na kreditno sposobnost gospodinjstev, ustrezno zaščititi potrošnike in zavarovati njihov socialni položaj.

Komisija DS RS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predlog zakona, obravnavala na 2. redni seji 8. 3. 2023 in ga podprla. Državni svetniki so sledili mnenju komisije in predlog zakona podprli.


Delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje

Državni svetniki so obravnavali predlog Sklepa o ustanovitvi, nalogah, sestavi in delovanju Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, s katerim se je za pripravo pokrajinske zakonodaje ustanovila Delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje v sestavi (po abecednem vrstnem redu):

 • Peter Dermol, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov,
 • Tomaž Horvat, predstavnik Interesne skupine negospodarskih dejavnosti,
 • Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, predstavnik Interesne skupine delodajalcev,
 • Jasmina Opec Vöröš, predstavnica Interesne skupine lokalnih interesov,
 • Milan Ozimič, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov,
 • Leopold Pogačar, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov,
 • Bojana Potočan, predstavnica Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
 • mag. Matjaž Štolfa, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov,
 • Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov,
 • mag. Elena Zavadlav Ušaj, predstavnica Interesne skupine lokalnih interesov,
 • Drago Žura, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov.

Celoten povzetek 4. redne seje Državnega sveta RS je na voljo TU.

* * *


< OBJAVLJEN POSODOBLJEN PRAVILNIK O PROJEKTNI IN DRUGI DOKUMENTACIJI PRI GRADITVI OBJEKTOV