27.01.2022 Starost: 1 let

DRŽAVNI SVET MINISTRSTVU ZA KULTURO IN MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO DAL POBUDO UPOŠTEVANJA LASTNIŠTVA KRAJEVNIH OZ. ČETRTNIH SKUPNOSTI PRI JAVNIH POZIVIH IN RAZPISIH OBČINAM

Ljubljana, 27. 1. 2022 - Državni svet RS je na svoji 47. redni seji, ki je potekala 26. 1. 2022, podprl predlagane spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in podal dve zakonodajni iniciativi glede dodatnega državnega praznika in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi. Slednja ni bila potrjena. Državni svetniki pa so podali kar nekaj pobud in predlogov pristojnim ministrstvom in vladnim službam.


Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih
Državni svetniki so s 14 glasovi za podprli predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je v obravnavo predložila Vlada. Kljub temu pa Državni svet ugotavlja, da morajo biti spremembe usklajene med vsemi deležniki, te pa slediti ciljem zakona, kot je ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter povečevanje obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo, ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja.


Državni svetniki so tudi opozorili, da so kmetijska zemljišča v primerjavi z gozdom premalo zaščitena, kar se odraža tudi pri zahtevnih postopkih spreminjanja namembnosti gozda nazaj v kmetijska zemljišča, kar so prvotno bila, na drugi strani pa se sprememba zaraščenega kmetijskega zemljišča v gozd izvaja avtomatsko, kar je nujno treba spremeniti.

Predlog dopolnitve Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
Državni svetniki so podali tudi zakonodajno iniciativo za dopolnitev Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Predlagajo, da se med praznike uvrsti še dan slovenske demokracije, ki bi ga obeleževali 12. maja, in sicer po 12. maju 1988, ko je v Unionski dvorani nastalo prvo demokratično politično gibanje od začetka druge svetovne vojne na Slovenskem – Slovenska kmečka zveza (SKZ).


Druge pobude in predlogi državnih svetnikov
Državni svetniki so obravnavali tudi 15 pobud in vprašanj državnih svetnic in svetnikov, med drugim so predlagali:

  • Podaljšanje obdobja za overjanje vodomerov

Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil podan predlog podaljšanja obdobja za overjanje vodomerov s 5 na 8 let. Iz prakse namreč izhaja, da ni dejanske potrebe po menjavi oziroma umerjanju vodomerov vsakih 5 let, saj je to obdobje prekratko glede na življenjsko dobo in tehnično delovanje vodomerov. Tudi stroka je ugotovila, da je menjava vodomerov, ki še vedno nudijo razumno točne meritve, porabna in nesmiselna.

  • Javni pozivi in razpis občin za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo

Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za kulturo je bil podan predlog, da pri javnih pozivih in razpisih občinam za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo kot izpolnjen pogoj lastništva javne infrastrukture, poleg lastništva občine, upošteva tudi lastništvo krajevnih oziroma četrtnih skupnosti. Prav te so lahko lastnice določene infrastrukture (športne, turistične, komunalne …), kar bi občinam onemogočalo uspešno prijavo na javne pozive. Krajevne skupnosti se na takšne pozive sploh ne morejo prijaviti, občine pa tudi ne, saj formalno niso lastnice javne infrastrukture. Zato bi bilo treba ta izločitveni pogoj čim prej odpraviti.

  • Sprememba Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja

Vladi RS je bil podan predlog spremembe Uredbeo o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja tako, da se v 5. členu preneha uporabljati peti odstavek. Ta določa, kdaj se lahko podeli vodne pravice za rabo vode za proizvodnje električne energije. Pobudnik meni, da je prepoved posebne rabe vode za proizvodnjo električne energije na manjših vodotokih družbeno škodljiva, nestrokovna, nepravična do lastnikov obstoječih malih hidroelektrarn, izključujoča za potencialne nove naložbe v obnovljive vire energije (OVE) ter nerazumljiva z vidika zavez Slovenije glede zmanjšanja toplogrednih plinov.

Celoten povzetek 47. redne seje Državnega sveta RS je na voljo TU.

* * *

 


< UVELJAVITEV NOVEGA REK OBRAZCA PRESTAVLJENA NA 1. SEPTEMBER 2022