12.07.2017 Starost: 5 let

DRUGI SESTANEK MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE ZA USKLADITEV ZAKONODAJE Z ZAPISOM PRAVICE DO PITNE VODE V USTAVO RS

Ljubljana, 12. 7. 2017 – Medresorska delovna skupina za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS in predstavniki občin smo se sestali na drugem sestanku, na katerem je tekla beseda o načinu implementacije ustavne določbe o pravici do pitne vode v zakonodajo.


Ministrstva so pripravila pregled zakonodaje, ki bi jo po njihovem mnenju bilo potrebno spremeniti za potrebe uskladitve s 70.a členom Ustave RS. Glede na četrti odstavek omenjenega člena je Ministrstvo za okolje in prostor zaznalo glavno dilemo, ki jo je potrebno prednostno rešiti, da lahko MOP pripravi koncept rešitve, in sicer ali se oskrba s pitno vodo izvaja še nadalje kot gospodarska javna služba in v tem primeru kot državna izvirna naloga ali kot občinska izvirna naloga (s posebno obliko nadzora), ali gre za redno nalogo države oziroma ali gre za neko sui generis obliko izvajanje oskrbe s pitno vodo.

 

Glede na razpravo, kjer je bilo potrebno ponovno opozoriti na namen, zaradi katerega je bila pravica do pitne vode vpisana v Ustavo RS, in glede na različna tolmačenja ustavne določbe bo MOP pridobil mnenja pravnih strokovnjakov, nato pa do oktobra 2017 pripravil koncept oz. izhodišča nove ureditve. Potem se bo delovna skupina ponovno sestala.

 

 


< POSVET NUSZ: POZIV OBČINAM K ZAGOTOVITVI USTREZNIH PRAVNIH PODLAG ZA NUSZ