05.06.2017 Starost: 6 let

DRUGI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA USKLADITEV PRAVILNIKA O DOLOČITVI PODPROGRAMOV, KI SE UPOŠTEVAJO ZA UGOTOVITEV POVPREČNINE

Ljubljana, 5. 6. 2017 – Na Ministrstvu za javno upravo se je odvil drugi usklajevalni sestanek delovne skupine za uskladitev Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.


Na sestanku smo ponovno pregledali predloge sprememb pravilnika. MJU predlaga izločitev podprogramov, ki naj v zakonih ne bi bili opredeljeni kot obvezne naloge občin. Opozorili smo, da se iz pravilnika samo izločajo zadeve, ministrstva pa niso naredila napora in svoje zakonodaje pregledala, če je potrebno v pravilnik vključiti nove naloge in s tem nove podprograme. Podlaga za to je namreč 11. člen ZFO-1, ki med drugim med obveznimi nalogami, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe, zajema tudi »druge naloge, določene z zakoni«. Kresala so se mnenja, ali med te »druge« zakone štejemo tudi Zakon o lokalni samoupravi, ki kot izvirne naloge občin opredeljuje tiste, ki so določene z zakonom ali splošnim aktom občine (statutom). Izhajajoč iz  tega bi lahko tudi naloge, kijih določa statut, šteli kot »obvezne«.

V roku enega tedna MJU pričakuje pisna stališča združenj občin, predstavniki občin pa pričakujemo, da se bo MJU opredelil do pripomb in da bo izveden dodaten usklajevalni sestanek.

 


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 5.6. 2017 do 11.6.2017