19.11.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

DRUGI SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO ZUJFO

Ljubljana, 19. 11. 2012 – Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo se je sestala delovna skupina, ki pripravlja zakon za uravnoteženje javnih financ občin


Delovni

osnutek zakona za uravnoteženje javnih občin (ZUJFO) je pripravljen, vanj so

vključene spremembe naslednjih zakonov:

- Zakon

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti: odprava

odplačnih služnosti med državo in občinami;

- Zakon o

zemljiški knjigi: občine bodo lahko samostojno vlagale ZK predlog in hkrati v

elektronsko obliko pretvarjale zasebne listine;

- Zakon

o financiranju občin: 9. člen, po katerem bodo občine lahko predpisala takse za

dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih površin; novi 29.a člen;

- Zakon

o vrtcih: povečuje

se delovno

obveznost vzgojitelja v oddelku na način, da se povečuje obseg neposrednega

dela z otroki za vzgojiteljico od sedanjih 30 ur na teden na 32,5 ur; povečale število otrok v oddelkih

še za nadaljnja dva otroka; izenačitev normativov za homogene in heterogene

oddelke;

- Zakon

o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in

pravic:med posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja

in so v javnem interesu, ter jih sprejmejo člani agrarne skupnosti soglasjem

več kot treh četrtin članov agrarne skupnosti glede na njihove solastniške

deleže, se uvrsti tudi ustanovitev

služnosti za javno infrastrukturo obveznih gospodarskih javnih služb;

- Zakona

o šoli: sprememba 56. člena, ki določa brezplačen prevoz otrok.

Delovna

skupina je pregledala predlog zakona. Glede Zakona o financiranje občin je bilo

opozorjeno, da v predlog nisi vključene spremembe 23. člena ZFO. Glede tega bo

potekal dodatni sestanek na Ministrstvu za finance. Prav tako bo na finančnem

ministrstvu potekal sestanek o postopkih zadolževanja.

Glede

predlogov sprememb na področju predšolske vzgoje in šolstva je Ministrstvo za

izobraževanje, znanost, kulturo in šport umaknilo soglasje o vključitvi

predlogov v ZUJFO, dokler ministrstvo ne opravi usklajevanja s socialnimi

partnerji. čŒlani delovne skupine so se strinjali, da, če to področje ne bo

vključeno v ZUJFO, ni smiselno nadaljevati s postopkom sprejemanja ZUJFO. Glede

zakona o osnovni šoli in spremembe določbe o šolskih prevozih otrok je bilo

opozorjeno, da člen preohlapno zapisan, saj zapisan člen lahko pomeni, da bodo

občine morale zagotavljati prevoz za vse učence. Dogovorjeno je bilo, da se

pripravi ustreznejša dikcija člena.

Glede ostalih

določb, ki so vključene v ZUJFO, je bilo podano načelno strinjanje. Opozorjeno

pa je bilo, da je kar nekaj sprememb zakonov izpadlo, da bi jih bilo morda še

smiselno vključiti. Glede drugih rešitev pa bodo potrebna še dodatna

usklajevanja, saj gre na nekaterih področjih za večje, tudi sistemske spremembe.


< NAPOVED DOGODKOV ZA TEDEN OD 19.11.-23.11.2012