09.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DRUGA GENERACIJA JAVNIH RAZPISOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2007 - 2013

Ljubljana, 9. 7. 2008 — Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v poletnih in jesenskih mesecih objavilo drugo generacijo javnih razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepov programa razvoja podeželja za obdobje 2007–2013. Del javnih razpisov bo predvidoma objavljen že poleti, objava pretežnega dela javnih razpisov pa je v načrtu za jesen oziroma do konca letošnjega leta. Nepovratna sredstva so namenjena predvsem izboljšanju konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja ter izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in diverzifikaciji podeželskega gospodarstva. V okviru nove generacije javnih razpisov je v načrtu tudi objava razpisa za izvajanje ukrepov LEADER.


Kmetijsko ministrstvo bo v poletnih mesecih predvidoma objavilo 7 javnih razpisov, in sicer 2 razpisa za ukrep Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva (za podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura in podukrep št. 2: izgradnja in dograditev velikih namakalnih sistemov) ter razpise za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za leto 2009, za sektor vrtnarstva ter ukrep Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za živilske proizvode, ki niso opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti kot kmetijski proizvodi.

 

Poleg tega bo ministrstvo objavilo javna razpisa za ukrep Obnova in razvoj vasi in ukrep Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Prav tako pa je v načrtu objava javnega razpisa za izvajanje ukrepov LEADER iz 4. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013.

 

Jeseni bodo predvidoma objavljeni javni razpisi v okviru naslednjih ukrepov: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, Zgodnje upokojevanje kmetov, Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, in sicer po namenih oziroma področjih, ki ne bodo zajeta s poletnimi razpisi. V jesenskem delu so nato predvideni še javni razpisi za ukrepe Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, Podpore za ustanavljanje skupin proizvajalcev, Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane, Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti ter Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij.

 

Do konca leta 2008 pa bosta poleg naštetih razpisov predvidoma objavljena še javna razpisa v okviru ukrepa Usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu in ukrepa Sodelovanje kmetijskih proizvajalcev v shemah kakovosti hrane.

 

 


< DANES DAN ŽALOVANJA