18.08.2014 Starost: 8 let

DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 8. 2014 - Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila projekt 3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015«.


Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

V izdani uredbi se določajo vrste, vsebine in način izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, ocen tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), državne ocene tveganj za nesreče, način sprejetja, javnost in način dopolnjevanja ocen tveganj za nesreče, pri čemer je upoštevana evropska smernica.

Podlaga za izdelavo ocen tveganj za nesreče je Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite, skupaj s še nekaterimi pomembnimi dokumenti. Sklep o mehanizmu na področju civilne zaščite, ki se uporablja od 1. januarja 2014, med drugim v točki a 6. člena določa pripravo ocen tveganj za nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji.

V Republiki Sloveniji se trenutno ne izdelujejo ocene tveganj za nesreče, se pa na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in Navodila o pripravi ocen ogroženosti iz leta 1995 izdelujejo ocene ogroženosti. Namenjene so načrtovanju odziva na nesrečo, ocene tveganj za nesreče pa bodo skladno s smernicami Evropske komisije, ki urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na področju obvladovanja nesreč (evropska smernica), lahko podlaga za številne aktivnosti na več področjih, predvsem pa pri:
- načrtovanju preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč,
- načrtovanju obvladovanja tveganj za nesreče in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ob nesreči,
- izdelavi ocen zmožnosti za obvladovanje tveganj,
- razvoju finančnih strategij za preventivne ukrepe za preprečevanje ali zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč ter za ukrepanje, pomoč in odpravo posledic ob nesrečah (finančna podlaga za obvladovanje tveganj za nesreče),
- določitvi prednostnih naložb za zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč ali njihovih posledic,
- prostorskem načrtovanju,
- načrtovanju javnih naložb,
- načrtovanju socialne zaščite,
- ugotavljanju vrzeli v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter načrtovanju popolnitve in dopolnjevanja sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.

V uredbi je določen tudi državni koordinacijski organ za ocene tveganja za posamezne nesreče, ki bo med drugim odgovoren tudi za izdelavo Državne ocene tveganj za nesreče, določene so ocene tveganja za posamezne nesreče, ki jih je treba izdelati, nosilci, odgovorni za njihovo izdelavo, in roki za izdelavo.

Uvrstitev projekta 3330-14-3199 »Zdrav življenjski slog 2014-2015« v načrt razvojnih programov 2014– 2017
Cilj predlaganega projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti, aktivno vključiti od 20 do 30 % osnovnošolske populacije na osnovnih šolah v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden, odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program, priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost (sprejetih novembra 2008 v Biarritzu) in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok.

V smislu povezanosti z lizbonskimi cilji se v okviru programa vpliva na eno izmed ključnih kompetenc in sicer na socialne kompetence. Športne aktivnosti dajejo otrokom in mladini možnost za samoizražanje, pomagajo jim graditi samozavest, doživeti občutke uspešnosti, ustvarjati medsebojne odnose in se
vključiti v družbo.

V okviru programa bo otrokom predstavljenih najmanj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem okolju. Predstavljeni jim bodo tudi urbani športi ter podrobneje vsaj 3 športne panoge iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi.

Program se bo odvijal po pouku (od ponedeljka do petka) najmanj 2 uri na teden na otroka, poleg tega pa tudi ob pouka prostih dnevih in med počitnicami. Ciljna skupina so osnovnošolski otroci od 6 do 15 leta starosti, ki niso vključeni v programe, usmerjene v vrhunski šport.

V izvajanje projekta bo vključenih 130 osnovnih šol, predvideno 25.000 vključenih učencev, od tega vsaj 65 % učencev s prisotnostjo na vsaj 50 urah vadbe.

* * *


< JULIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE