28.07.2017 Starost: 4 let

DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 26. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 185. dopisni seji izdala novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter predloge aktov za realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju – odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.


Novela Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

V okviru pogajanj za odpravo anomalij v plačnem sistemu, ki so potekala v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, so bile med pogajalsko skupino sindikatov in vlado usklajene tudi spremembe v Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. Spremembe se nanašajo tako na spremenjene uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede kot tudi na določitev novih delovnih mest in nazivov.

V skladu z Zakonom o javnih uslužbencih vlada z uredbo razvrsti uradniška in strokovno tehnična delovna mesta, ki so nato uvrščena v plačne razrede v kolektivni pogodbi. Predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih vsebuje tako nova delovna mesta in spremembe pri delovnih mestih, kjer je bilo predlagano preimenovanje delovnega mesta ali črtanje delovnega mesta iz nabora delovnih mest.

 

Predlogi aktov za realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju – odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja

Vlada RS nalaga ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za obrambo, da  predložita Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede in Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede v skladu s spremembami uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede v sprejem Vladi RS dne 27. 7. 2017, tako da bosta uredbi uveljavljeni istočasno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Na podlagi informacije o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja je vlada sprejela sklep, s katerim je pooblastila širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj. Upoštevaje navedeni sklep vlade je vladna stran 20. 7. 2017 posredovala sindikalni strani protipredlog v obliki seznama delovnih mest.

Z navedenim protipredlogom se je vladna stran uskladila s predlogom sindikalne strani glede delovnih mest v plačni skupini J in glede orientacijskih delovnih mest, razen glede uvedbe enega novega delovnega mesta.

Pogajanja glede odprave anomalij pri drugih delovnih mest iz kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev so bila že predhodno zaključena, in je v njih večinoma s sindikalno stranjo prišlo do uskladitve.

Da bi lahko uveljavili aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor ter anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev z namenom odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov do vključno 26. plačnega razreda ter pri pooblaščenih uradnih osebah, je v četrtek, dne 27.7.2017, predviden podpis teh aneksov.

Finančni učinek aneksov h kolektivnim pogodbam in obeh uredb skupaj z namenom odprave anomalij  do vključno 26. plačnega razreda ter pri pooblaščenih uradnih osebah znaša 71,4 mio, pri čemer znaša finančni učinek odprave anomalij zgolj za delovna mesta v plačni skupini J 26,6 mio. 

 


< IZHODIŠČA ZA FINANCIRANJE OBČIN V 2018 IN 2019