01.10.2015 Starost: 7 let

DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 1. 10. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter na predlog Varuha človekovih pravic dopolnjeno stališče glede problematike kategorizacije javnih cest.


Predlog novele Zakona o prevozih v cestnem prometu
Ministrstvo za infrastrukturo je kot upravljavec javnega potniškega prometa odgovorno za zagotavljanje in organizacijo javne gospodarske službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu (GJP JPP). GJS JPP se je začela izvajati leta 2004 na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je določal, da se koncesije podelijo obstoječim prevoznikom na linijah, ki so jih ti takrat izvajali, brez javnega razpisa. Trenutne koncesije so podaljšane do konca leta 2015. Model »podaljševanja« koncesijskih pogodb iz leta 2004 je treba skladno z določbami področne zakonodaje prekiniti tako, da se podelijo nove koncesijske pogodbe na podlagi javno objavljenega razpisa. S spremembo zakonodaje se zagotovi pravna podlaga za podaljšanje koncesij najpozneje do 2. 12. 2019.


Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP) uvaja pojma integrirana linija in prevoz na klic, ureja pravne podlage za elektronsko povezljivost evidenc in registrov, ki jih vodijo ministrstvo, pristojno za promet, in pravni subjekti, ki so vključeni v sistem financiranja integriranih linij, zagotavlja pogoje za vzpostavitev kakovostne evidence podatkov o posebnih linijskih prevozih potnikov ter opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se lahko v okviru posebnega linijskega prevoza potnikov izvede prevoz naključnih potnikov.

Ministrstvo za infrastrukturo odloča o vlagateljevi pravici do subvencioniranega prevoza. Zaradi poenotenja meril na področju uporabe statusa vlagatelja, je treba pojem in uporabo statusa vlagatelja ustrezno uskladiti z merili ministrstva, pristojnega za izobraževanje, ter njegovimi evidencami vpisanih dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih. S spremembo zakonodaje se zato omeji upravičenost vlagateljev do subvencionirane vozovnice s starostjo do dopolnjenega 26. leta, izobraževanjem le-teh po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, ter pogojem, da vlagatelji niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nisi vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu in niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Manjši sklop sprememb veljavnega zakona je namenjen povečanju učinkovitosti izvajanja zakona ter zagotavljanju ustreznega nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe na področju javnega potniškega prometa in drugih prevozov (subvencioniranih, posebnih linijskih, stalnih izvenlinijskih, občasnih ipd.).

Predlog sprememb in dopolnitev ZPCP prav tako vključuje izenačitev nacionalnih pogojev za izpolnjevanje dobrega ugleda za pridobitev licence za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu s pogoji, ki so določeni za dober ugled za pridobitev licence za izvajanje prevozov potnikov in blaga v mednarodnem cestnem prometu (licenca Skupnosti).

Zaradi nedoločnosti prepovedi kabotaže za vozila 8 + 1 in manj v veljavnih evropskih področnih uredbah je sklop sprememb ZPCP namenjen prepovedi kabotaže za vozila 8 + 1 in manj ter povečanju učinkovitosti razdelitve dovolilnic za mednarodni prevoz blaga, saj bi s tem omogočili domačim prevoznikom večjo dostopnost do mednarodnega trga cestnih prevozov.

Za vzpostavitev ustreznih sankcij na področju ugotovljenih kršitev pri izvajanju pridobivanja temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja poklicnih voznikov, predlog sprememb in dopolnitev ZPCP uvaja ustrezno prekrškovno določbo.

Zaradi zavarovanja pravic zaposlenih se na področju avtotaksi prevozov vzpostavlja dodatno preverjanje podatka o poravnavi vlagateljevih davčnih obveznostih in prispevkov za socialno varnost.


Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba je določila nominalne osnove za določitev osnovne plače nacionalnega predstavnika Republike Slovenije v Eurojustu, njegovega namestnika in pomočnika. Gre za realizacijo določb Zakona o državnem tožilstvu.

Poleg tega se je zaradi nesporne jasnosti ureditve z uredbo določilo, da je napredovanje zaposlenih na delu v tujini dopustno, če je urejeno v področnih predpisih. Črta se tudi besedilo, ki se nanaša na preglednico limitov za povračilo stroškov nastanitve javnega uslužbenca za delo v tujini, ki so določeni v prilogi uredbe. Ni namreč potrebno, da dinamiko spremembe priloge predpisuje uredba, ampak se omenjena priloga spremeni ob drastičnih spremembah na trgu nepremičnih, kar bo vsakokrat obravnavala medresorska delovna skupina.

Sprememba uredbe vsebuje tudi določilo, da se indeksi OZN, ki jih objavlja OZN v odvisnosti od spremembe življenjskih stroškov objavlja za posamezne države 6-krat letno z dvomesečnim zamikom, spremenijo trikrat letno, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra, Gre za določilo, ki zagotavlja jasno časovno dinamiko prilagajanja višine plače za delo v tujini dejanskim stroškov v konkretni državi napotitve zaposlenega, s čimer se vzpostavlja večja varnost tudi glede na valutna tveganja. Uredba opredeljuje tudi najvišje zneske povračila dela stroškov šolnin in vpisnin v lokalni valuti za države, izpostavljene večjim valutnim tveganjem,

Po vzoru ureditve položajnega dodatka za primere nadomeščanja vodij za delo v domovini, uredba uvaja primerljivo ureditev tudi za nadomeščanje vodij na delu v tujini.

Dopolnjeno stališče glede problematike kategorizacije javnih cest
Varuh človekovih pravic je zahteval dopolnitev stališča Vlade v zvezi s problematiko kategorizacije javnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, zlasti glede opredelitve Vlade do konkretnih primerov.


V tem stališču se vlada določneje opredeljuje do problematike in do konkretnih primerov. Vlada poudarja, da sedanje težave slonijo na več desetletjih, ko občine zadev niso ustrezno urejale. Vlada Varuhu pojasnjuje, da so v pripravi zakonske spremembe, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu varovanju pravic posameznikov in učinkovitejšemu sankcioniranju občin, ki bi želele kategorizirati nove ceste na neurejenih zemljiščih.

Vlada je pozvala ministrstva, da dosledno pristopajo k uporabi ukrepov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja.

* * *

 


< PETI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH