24.09.2015 Starost: 7 let

DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 9. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, ukrepe za delna odpravo varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih s predlogi sprememb zadevnih zakonov, mnenje o predlogu novele Zakona o minimalni plači, novelo Uredbe o odpadkih, sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP. Vlada je tudi imenovana Medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, ter se seznanila s stanjem davčnega dolga ob koncu leta 2014.


Predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela
Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela uvaja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v času veljavnosti zakona bo delodajalec ne glede na sistemske predpise, ki določajo obveznost plačila prispevkov za posamezna socialna zavarovanja, v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Predlog tega zakona v primerjavi z že sprejetim ukrepom oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru zaposlitve brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, ampak bo lahko delodajalec omenjeno spodbudo uveljavil za vsakršno zaposlitev starejše brezposelne osebe, ne glede na čas njenega trajanja. Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, in sicer največ za 24 mesecev.

Spodbudo bo lahko uveljavljal delodajalec, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje:

  • da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov,
  • da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim in
  • da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni.

Zaradi predlagane spodbude bo priliv v socialne blagajne sicer nižji, vendar se bodo ob uvedbi spodbude na letni ravni prihodki proračuna povečali tako iz naslova dohodnine kot iz naslova vplačanih prispevkov za socialno varnost delavca, hkrati pa se bodo zmanjšali proračunski odhodki iz naslova izplačil denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ter denarnih socialnih pomoči.

Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih
Vlada RS je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Sprejem omenjenih zakonov je vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), v letu 2012.

Zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se s 1. januarjem 2016 povečajo za okoli 10 odstotkov oziroma na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Za zagotovitev pravice do polnega otroškega dodatka za upravičence iz petega in šestega dohodkovnega razreda bo zagotovljenih dodatnih 4 milijone evrov v letih 2016 in 2017.

S 1. januarjem bo do državne štipendije ponovno upravičen tudi del 5. dohodkovnega razreda, kar pomeni, da bodo do državne štipendije upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 56 % (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo tako prejelo dodatnih 3218 upravičencev. V ta namen bodo zagotovljena dodatna sredstva v višini 3,68 milijona evrov v letu 2016 in 2017.

S 1. januarjem 2016 se denarna socialna pomoč zviša na 288,81 evrov (trenutno 270,82 evrov). V letih 2016 in 2017 bodo v ta namen zagotovljena dodatna sredstva v višini 13,8 milijona evrov na letni ravni.

Zaradi javnofinančnega položaja države je potrebno veljavnost nekaterih ukrepov podaljšati. Sprostili se bodo, ko bo nastopilo leto, ki sledi letu v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti preseže 1,3 %. Tako bo npr. pomoč ob rojstvu otroka še naprej vezana na premoženjski cenzus in bodo do njega upravičene tiste družine, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 % oz 643,46 evrov (2.573 evrov za štiri člansko družino). Prav tako ostaja na materialni položaj vezan dodatek za veliko družino. Do njega so upravičene družine, pri katerih mesečni znesek ne presega 3.217 evrov (za družino s tremi otroki) in 3.860 evrov (za družino s štirimi otroki). Začasno se na enakem nivoju kot doslej ohranjajo tudi starševska nadomestila.

Več si preberite TU.

* * *


< OBČINE ZARADI LETOŠNJE POVPREČNINE TOŽIJO DRŽAVO