10.12.2014 Starost: 8 let

DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 12. 2014 - Vlada RS je na dopisni seji sprejela Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 in novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015.


Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015

 

Predlog zakona določa ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2015, in sicer:  znižano plačno lestvico, podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač,  podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, podaljšanje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, znižan regres za letni dopust, zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2015 in zamik izplačila iz naslova napredovanj v plačne razrede in nazive oziroma višje nazive v letu 2016.

 

Cilji predloga Zakona o ukrepih  na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 so:

- zagotoviti vzdržne javne finance;

- zagotoviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami;

- zagotoviti makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj.

 

Novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015

 

Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna države v letu 2015.

 

Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih principov, saj so ta opredeljena v 2. členu Zakona o javnih financah (ZJF). Tem načelom predlog zakona tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo določa ZJF.

 

S predlaganim zakonom se:

 - pripozna vodni in podnebni sklad;

 - natančno določa v katerem letu je potrebno zagotoviti pravice porabe za plačilo obveznosti po pravnomočnih sodnih ali upravnih odločbah in poravnavah, kadar le-te nalagajo plačila obveznosti v prihodnjih letih;

 - določa v katerih primerih kapitalskih naložb in terjatev ni potrebno vključiti v letni program prodaje finančnega premoženja;

 - dopušča možnost dodatnega deficita državnega proračuna do višine zahtevkov za povračilo sredstev evropske kohezijske politike, ki so ob koncu leta 2014 že posredovani Evropski komisiji;

 - spreminja 49. in 51. člen ZIPRS1415 na način, da bo posrednim uporabnikom soglasje k finančnemu načrtu, programu dela in kadrovskemu načrtu vedno izdal organ, ki izvršuje ustanoviteljske pravice.

 

Hkrati se določa izrecna pravna podlaga, da se posredni uporabniki državnega ali občinskih proračunov v letu 2015 začasno financirajo do sprejema rebalansa proračuna države oziroma do sprejema občinskega proračuna;

 - določa se obveznost zmanjševanja števila zaposlenih pri uporabnikih proračuna za 1%;

 - izrecno določa, da morajo tudi občine posredovati premoženjsko bilanco Agenciji za javnopravne evidence in storitve;

 - določa višina letnega dodatka za upokojence ob upoštevanju, da bo Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja za ta namen zagotovila  19  mio EUR;

 - znižuje se višina sredstev iz proračuna države za nagrade članom Slovenske akademije znanosti in umetnosti,

 - določa se taksa za predrevizijski in revizijski postopek.

 

 


< ZAENKRAT BREZ SPREMEMB ZIPRS1415