05.08.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DOPIS : PODATKI O PODROBNEJŠI NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČ

Ljubljana, 4.8.2009 - Ministrstvo za okolje in prostor nam je posredovalo dopis z naslovom Podatki o podrobnejši namenski rabi zemljišč. Namen dopisa je poziv k pridobitvi podrobnejših in aktualnejših podatkov o namenski rabi zemljišč ter ugotoviti ali se formalni in dejanski podatki ujemajo. S tem bo omogočeno lažje in nemoteno vrednotenje nepremičnin, pri katerem bodo aktivno sodelovale tudi občine.


Geodetska uprava Republike Slovenije je na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN vzpostavila evidenco Register nepremičnin (REN). V evidenco REN, ki je javna evidenca, so med drugimi podatki na osnovi Uredbe o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin vpisani tudi podatki o osnovni namenski rabi z deležem površine posamezne namenske rabe za zemljišča brez sestavin, kot ste jih posredovali v letu 2007. Geodetska uprava je na osnovi izvedenih analiz podatkov ugotovila, da zbrani podatki niso povsem konsistentni in ustrezni. Med stavbna zemljišča so npr. vključena zemljišča, ki so sicer formalno zazidljiva, dejansko pa so obremenjena z mnogimi omejitvami ali pa sploh niso zazidljiva zaradi ažurnosti veljavnih aktov. Ker podatki o namenski rabi zemljišč vplivajo na izračun vrednosti nepremičnin, lahko pričakujemo večje število pripomb in pritožb na pravilnost podatkov o namenski rabi zemljišč ob pripisu vrednosti posameznim nepremičninam. V mesecu juniju 2009 je bila sprejeta nova Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin. Le ta definira, da so zemljišča za gradnjo stavb, zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena za graditev stavb. Dokler niso v občinskih prostorskih aktih določene podrobnejše namenske rabe v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju, se kot zemljišča, za gradnjo stavb po tej uredbi štejejo tista nezazidana stavbna zemljišča, za katera je v občinskih prostorskih aktih določeno, da je na njih dopustna gradnja novih stavb in so vključena v območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ter druga zemljišča brez sestavin, ki so z občinskimi prostorskimi akti namenjena za graditev stavb. Občine bodo aktivno sodelovale v postopkih množičnega vrednotenja nepremičnin. Na podatke o obvestilu o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, bodo lahko lastniki vložili pripombe in predloge. Predloge in pripombe na podatke o namenski rabi bodo obravnavale in reševale občine same. Zaradi navedenega je racionalno, da občine preverijo oz. ponovno posredujejo podatke o namenski rabi zemljišč Geodetski upravi.


< Sprememba Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR za dodatno promocijo turistične ponudbe Slovenije v letu 2009