18.06.2013 Starost: 7 let
Kategorija: Novice

DOMAČI ZAKOL IN USTREZNA ODDAJA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila opozorjena na problematiko oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri zakolu živali za lastno domačo porabo.


V skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnic za lastno domačo porabo (Uradni list RS, št. 117/2004) je možno zakol določenih živali vršiti tudi na kmetijskem gospodarstvu. Pri tem mislimo predvsem na zakol drobnice in prašičev, saj je zakol govedi dovoljen samo v klavnicah. Pri izvedbi le-tega se srečamo z vprašanjem,  kam z živalskimi stranskimi proizvodi. Le-ti ne sodijo med kuhinjske odpadke in ne med mešane komunalne odpadke. Odlaganje v naravi ne pride v poštev, saj je predvsem iz razloga nezaželenega in škodljivega vpliva na okolje (onesnaženje vode, neprijetne vonjave, zajedavci, pojav zveri) ter nevarnosti za zdravje ljudi in živali prepovedano.

Živalske stranske proizvode je potrebno oddati v sistem za to odobrenih / registriranih obratov; določene živalske stranske proizvode pa je potrebno obvezno predati koncesionarju (družbi KOTO). Cena za prevzete živalske odpadke je določena s sklepom Vlade RS in je enaka 0,1924 €/kg. Če upoštevamo ocenjeno povprečno letno količino 11 ton živalskih odpadkov v povprečno veliki občini, bi to pomenilo letni strošek 2.116 €.

Strošek na letnem nivoju ni velik in je sprejemljiv – še posebej, če upoštevamo, kolikšni so stroški urejanja divjega odlagališča odpadkov – da ne govorimo o tem, da z urejenim zbiranjem živalskih odpadkov skrbimo za zdravo okolje. Ena od možnih rešitev je vzpostavitev posebnega zbirnega mesta za oddajo živalskih stranskih proizvodov iz domačega zakola v okviru zbirnega centra za odpadke, kjer bi lahko zagotovili odvažanje in predelavo živalskih stranskih proizvodov na predpisan in varovanju okolja primeren način.

V luči iskanja rešitve je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije organizirala sestanek s predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter družbe KOTO, vendar rešitve do sedaj nismo uspeli doreči.

Ker je problematika na terenu izredno pereča, je potrebno poiskati  primerno rešitev, zato predlagamo, da Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije ponovno seznani vseh 211 županov z zgoraj navedenim okoljskim problemom. Glede na navedeno prosimo za vaše stališče oziroma predlog sestanka, na katerem bi lahko podrobno opredelili posamezne elemente sodelovanja.

Prispevek pripravili: Janja Anžič, KOTO, dr. vet. Marko Mahne, UVHVVR, Alberta Zorko, KGZS

 


< VIRANT ZAGOTAVLJA, DA FORMALNEGA PREDLOGA ZA ZDRUŽEVANJE OBČIN ŠE NI