18.09.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DOLOČITEV VIŠINE POVPREČNIN ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 18. 09. 09 - Na Ministrstvu za finance je danes potekal sestanek v zvezi s sklenitvijo dogovora o višini povprečnine za leti 2010 in 2011.


Na sestanku sta s strani vlade sodelovala minister za finance dr. Križanič in ministrica za lokalno samoupravo mag. Ploštajnerjeva s sodelavci. S strani občin so se pogajanj udeležili predsednik ZOS Smrdelj, podpredsednika ZOS Kovše in Lah, podpredsednika SOS Peršak in Majcnova in ostali predstavniki obeh združenj.
Minister je uvodoma na kratko predstavil trenutno makroekonomsko situacijo, ki ni nič kaj zavidljiva. Kasneje pa je bil s strani sodelavcev ministra predstavljen izračun višine povprečnine za obe leti. Predlagana povprečnina na podlagi uredbe za leto 2010 je 542,99 € in za leto 2011 znaša 557,11 €.
Kot ključen problem so predstavniki obeh združenj izpostavili predvsem problem, da dogovor o povprečnini za leto 2009 ni bil uresničen.

Predsednik ZOS Smrdelj je predlagal, da bi bila poleg vsebinskih zavez vlade (ki jih bomo še pisno predložili) višina povprečnine za leto 2010 okvirno 581,20 €, povišanih za inflacijo. Predlog je tudi posledica povečanja odhodkov občin v prvih štirih mesecih letošnjega leta.
Največje povečanje odhodkov občin v prvih štiri mesecih leta 2009 je po narejeni analizi znotraj ZOS zaznati na naslednji področjih:
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim – 16,93 % (posledica plačne reforme ob koncu leta 2008). Mesečno to znese dodatnih 5 MIO €.
2. Subvencije – 20,43 % (v največji meri se povečujejo subvencije javnim podjetjem celo za 122,08 % in so posledica vse večje finančne ogroženosti družin in posameznikov, ki s svojimi prejemki ne morejo pokriti vse večjih stroškov).
3. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečujejo za 9,22 % in sicer:
- družinski prejemki in starševska nadomestila za 20,44 %,
- transferi za zagotavljanje socialne varnosti 24,85 %,
- regresiranje prevozov v šolo 13,78 %,
- regresiranje oskrbe v domovih 17,11 %,
- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 8,71 % (mesečno povečanje znaša 1,3 MIO €).
4. Transferi v javne zavode – 4,29 % (sredstva za plače, prispevke, blago in storitve).
5. Investicijsko vzdrževanje, obnove, rekonstrukcije in adaptacije so povečujejo za 38,34 % (odhodki so povezani predvsem z rekonstrukcijo, adaptacijo in tekoče vzdrževanje vrtcev in osnovnih šol – 35 MIO € v prvi štirih mesecih leta 2009).

Minister Križanič je predlagal, da je višina povprečnine za leto 2010 547,57€. Torej je predlagal, da se predlagana višina povprečnine za leto 2010 poveča za okoli 5€.

Ker je minister moral na drug sestanek je bilo dogovorjeno, da se ponovno sestanemo prihodnji teden in dokončamo začet sestanek.


< POSLANCI NEZADOVOLJNI S POROČILOM O ČRPANJU KOHEZIJSKIH SREDSTEV