29.01.2015 Starost: 8 let

DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015 PODPISAN

Ljubljana, 29. 1. 2015 - Minister za finance dr. Dušan Mramor, predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in predsednik Skupnosti občin Slovenije mag. Aleksander Jevšek so danes podpisali Dogovor o višini povprečnine za leto 2015.


DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETO 2015

 

1.       Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin ugotavljamo, da bo sestavni del zakonodajnega paketa, ki ga bo vlada predložila Državnemu zboru za izvršitev rebalansa proračuna 2015 do konca januarja 2015 tudi predlog zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin.

 

2.       Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin ugotavljamo, da je Vlada RS na seji dne 22. januarja 2015 sprejela zavezo da bo v letu 2015 sprejela sistemske ukrepe za znižanje stroškov izvajanja z zakonom določenih nalog občin in določila način usklajevanja teh predlogov z reprezentativnimi združenji občin. Dodatno ugotavljamo, da se Vlada RS zavezuje izvesti vse potrebne postopke, da bodo ministrstva kot posredniška telesa in Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko kot organ upravljanja brez nepotrebnega odlašanja obravnavala zahtevke občin za povračilo sredstev za plačilo izvajalcev pri izvajanju kohezijskih projektov finančne perspektive 2007-2013.

 

3.       Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin, se za leto 2015 določi na naslednji način:

-       za obdobje od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 525 evrov in

-       za obdobje od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 500,83 evrov.

 

4.       Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo do  30. 6. 2015 z izvedbenimi in  sistemskimi ukrepi za znižanje stroškov občin pri izvajanju z zakonom določenih nalog zagotovila sprejem ukrepov za znižanje stroškov občin za  22,8 mio € na letni ravni ali na drug način zagotovila sredstva. Vlada Republike Slovenije in združenja občin se zavezujemo, da bomo v letu 2015 skupaj sproti spremljali in usklajevali ocene učinkov ukrepov, ki se bodo uveljavili v letu 2015 z namenom, da se znižajo stroški občin in zmanjšajo administrativna bremena pri izvrševanju z zakonom določenih nalog občin. Prvič se bomo v zvezi s tem sestali do konca marca 2015.

 

5.       Vlada Republike Slovenije in reprezentativni združenji občin se tudi dogovorita, da se v letu 2015 za sofinanciranje investicij izplača investicijski transfer v višini 1%  skupne primerne porabe občin, razlika do 2% skupne primerne porabe občin pa se zagotovi v letu 2016 z vključitvijo v Dogovor za leto 2016.

 


< DOGOVOR O POVPREČNINI SPOREN V TOČKI GLEDE VIŠINE SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ