15.11.2019 Starost: 3 let

DELOVNA SKUPINA ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV OBČIN SPET SEDLA ZA MIZO

Ljubljana, 14. 11. 2019 – Danes so se ponovno sestali člani vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin in obravnavali predlog Zakona o znižanju stroškov občin, ki je bil danes tudi vložen v vladni postopek sprejema ter razpravljali o nadaljnjih korakih pri postopku sprememb Zakona o financiranju občin. Sestanka sta se udeležila tudi predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj in podpredsednik mag. Marko Diaci.


Prva točka dnevnega reda je bila namenjena obravnavi realizaciji sklepov Vlade RS od ustanovitve delovne skupine in zaključkov zadnjega poročila delovne skupine iz konca julija 2019. Delovna skupina je prvotno obravnavala 61 predlogov sprememb predpisov, nato se je številka zmanjšala na 25. Predpisi so razdeljeni v tri sklope. V prvem sklopu je devet predpisov, s katerimi se prenesejo pristojnosti iz občin na države z uveljavitvijo Zakona o finančni razbremenitvi občin. Po prvotni časovnici je bilo to predvideno s 1. 1. 2020, sedaj je to prestavljeno na sredino leta 2020.

Drugi sklop predpisov zajema predpise, katerih spremembe so že v pripravi. Točnega seznama kateri so vsi ti predpisi in v kakšni fazi sprejemanja so Ministrstvo za javno upravo še nima pripravljenega in ga bodo pripravili v prihodnjih dneh. Tretji sklop pa zajema predpise, ki zahtevajo večje sistemske spremembe posameznih področij.

Že na prvi seji delovne skupine je bilo s strani združenj občin podano opozorilo, da ministrstva predloge predpisov, ki se tičejo delovanja občin, ne posredujejo združenjem občin še njihovo pred objavo na spletnem portalu eDemokracija. Žal se tovrstna praksa še vedno nadaljuje, na kar so bili predstavniki MJU ponovno opozorjeni. V zvezi s tem je bil sprejet sklep, da MJU ponovno opozori ministrstva, da spoštujejo poslovnik Vlade RS in vključijo združenja občin v pripravo predpisov, ki se tičejo delovanja občin, še pred njihovo objavo na spletnem portalu eDemokracija.

Pod drugo točko dnevnega reda sta bila obravnavana predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) in Zakon o financiranju občin (ZFO). Državni sekretar na MJU Leon Behin je povedal, da bo ZFRO obravnavan na naslednji seji Vlade RS, medtem, ko naj bi bil ZFO spremenjen v tekom prihodnjega leta. Z ZFRO se posega na področje devetih zakonov, ki prinašajo nižje stroške občinam, še vedno pa ostaja nekaj odprtih vprašanj, katera bo treba razrešiti do sprejema zakona. Tako je še vedno precej dilem pri uveljavitvi sprememb na področju družinskega pomočnika. V prehodnih določbah ZFRO je namreč navedeno, da bodo občine do konca leta 2021 krile stroške družinskega pomočnika, te zneske pa naj bi jim MDDSZ do konca naslednjega koledarskega leta, torej do konca 2022, na podlagi računov povrnilo. 

Odprta vprašanja ostajajo tudi na področju mrliško pregledne službe. ZFRO sicer določa, da se ta služba v celoti prenaša na državo, vendar pa na drugi strani v področnem zakonu še vedno ostaja določilo, da to službo zagotavlja občina. Ministrstvo za zdravje bo moralo v dveh mesecih od uveljavitve sprejeti nov pravilnik, ki ureja mrliško pregledno službo in da bo ta skladen z določili področnega zakona, je treba slednjega spremeniti tudi v delu, ki opredeljuje, da je organizacija mrliško pregledne službe v pristojnosti občin. Delovna skupina bo razpravo o tem nadaljevala.

V razpravi o spremembi Zakona o financiranju občin so si bili vsi prisotni enotni, da je postopke črpanja sredstev 21. člena treba poenostaviti, treba pa je najti ustrezen način. Oblikovanih je bilo nekaj predlogov, ki bodo stvar razprave v začetku meseca decembra, do takrat pa morajo člani delovne skupine pripraviti predloge sprememb, ki bodo obravnavani na naslednji seji delovne skupine. S spremembami ZFO naj bi se občinam, ki se srečujejo z romsko problematiko namenilo dodatna finančna sredstva. Ostaja pa odprto vprašanje na kakšen način jih opredeliti, da se občinam, ki bi bile upravičene do teh sredstev,  ne bi otežilo njihovo črpanje. Tudi o tem bo razprava tekla na naslednji seji delovne skupine.

* * *

 


< 50. REDNA SEJA VLADE