06.10.2013 Starost: 9 let

DELOVNA SKUPINA OBRAVNAVALA PREDLOG SPREMEMB FINANCIRANJA OBČIN

Ljubljana, 4. 10. 2013 – Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin je obravnavala nov predlog novele zakona (delovni predlog z datumom 30. 9. 2013) in pregledala izračune po novi formuli primerne porabe.


Predlog spreminja izraz solidarnostna izravnava. Novi predlog kot vir financiranja ohranja obstoječi odstotek dohodnine (54%), zmanjšuje pa se usklajevanje z inflacijo.

 

Na predlog Ministrstva za kmetijstvo in okolje se spreminja in dopolnjuje 3. odstavek 7. člena tako, da se z novim 3. odstavkom obravnava samo pripad prihodkov in nameni porabe okoljske dajatve za odpadne vode, dodan odstavek pa pripad in namen porabe okoljske dajatve za odlaganje odpadkov po prioritetah. Razširjena je namembnost. Ministrstvo prosi, da se občine opredelijo do ustreznosti teh določb.

 

Spreminja se člen, ki opredeljuje pobiranje občinskih taks, in sicer se razširjajo dejavnosti, za katere lahko občina predpiše (z odlokom) takso, na dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo tudi na javni infrastrukturi in stavbah v lasti občin npr. za oglas na steni občinske stavbe se lahko predpiše taksa in ni treba dajati oglasnega prostora v najem.

 

Predlog sprememb 11. člena zakona je enak kot v prejšnjem predlogu (med naloge občin,ki se upoštevajo pri ugotavljanju primerne porabe, se dodaja izvajanje nalog mladinskega sektorja, natančneje je določena dolžnost ministrstev, da ob pripravi predpisov pripravijo oceno finančnih učinkov predpisa).

 

Sprememba 12. člena opredeljuje postopek določitve povprečnine.

 

Ponovno je predlagan nov 13. člen, ki določa enačbo izračuna primerne porabe občin. Ob tem so bili predstavnikom občin predstavljeni izračuni na podlagi nove formule. Ker pri nekaterih občinah prišlo do velikega zmanjšanja primerne porabe (problematično je razmerje med površino občine in številom prebivalstva), bo ministrstvo pripravilo še nekaj simulacij.

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je opozoril, da gre pri novi enačbi za veliko notranje prerazporejanje sredstev med občinami, zato je treba dobro pregledati, do katere mere je to še mogoče. Opozorjeno je bilo tudi, da zaradi tega nujen postopek sprejemanja novega zakona o financiranju občin ni primeren. Tudi predstavnik mestnih občin se strinja, da navedena enačba ni ustrezna, saj se nekaterim občinam jemlje občutno preveč, da pa bodo vztrajali, da se enačba spremeni na način, da bodo določene občine dobile več glede na naloge, ki jih imajo. Služba za lokalno samoupravo se strinja, da bi se sistem financiranja občin moral spremeniti po korakih, menijo, da je potrebno počakati, da bodo znani učinki uvedbe davka na nepremičnine, šele nato bi šli v spremembo Zakona o financiranju občin.

 

Nova formula daje večjo težo ponderju števila in strukture prebivalcev in zmanjšuje vpliv velikosti (površine) občine. Člani delovne skupine so se strinjali, da bo primerno razmerje težko določiti. Predsednik ZOS predlaga, da se pogleda, za kaj se denar porablja. Nekateri stroški občin namreč niso zaznani.  Kot je poudarila Vesna Juvan Gotovac, gredo z novo formulo do primerne porabe občin, ne pa do primernega obsega. Z novo formulo bi se primerna poraba občin povečala za pet milijonov evrov. Zato se tudi predlaga črtanje 13.a člena Zakona o financiranju občin.

 

Predlog spremembe 21. člena zakona sicer določa, da se višina sredstev za sofinanciranje investicij zmanjša s 6%, kar določa veljavni zakon, na 3% skupne primerne porabe občin. Služba za lokalno samoupravo temu ni naklonjena, saj se s tem posega v razmerja med občinami. Predlagajo, da ostane sistemska rešitev, kot jo pozna veljavni Zakon o financiranju občin (delež sredstev za sofinanciranje investicij v višini 6%), če pa je potrebno začasno korigirati navedeno višino, pa naj se to uredi v zakonu o izvrševanju proračuna.

 

Spreminja se tudi 23. člena Zakona o financiranju občin, in sicer se spreminjajo roki in poenostavlja postopek dodelitve sredstev.

 

Nov predlog zakona ne posega več v 26. člen zakona, ki občinam zagotavlja dodatna sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav.

 

Člani delovne skupine so se strinjali, da predlagane spremembe 13., 13.a  in 21. člena Zakona o financiranju občin niso ustrezne in jim nasprotuje, zato se tudi predlaga, da se izločijo iz predloga zakona, ki bo šel v sprejemanje v Državni zbor RS po nujnem postopku.


< NA MGRT PONOVNO SESTANEK O ČRPANJU EVROPSKIH SREDSTEV