03.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

DANES O NOVELI ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Na današnji redni seji Vlade bodo med drugim obravnavali tudi predlog novele Zakona o financiranju občin, ki naj bi zakonske določbe uskladil z Ustavo. Kot lastni vir financiranja določa 70-odstotni delež prihodkov od dohodnine, realiziranih v predpreteklem letu, ki v celoti pripadajo občinam. 30-odstotni delež pa bo namenjen solidarnostni izravnavi.


Poglavitne rešitve predlaganega zakona se nanašajo na neposredno in primarno zagotovitev dovolj obsežnih lastnih virov občin za pridobivanje sredstev za financiranje primerne porabe, piše v gradivu službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Novelo so za obravnavo po skrajšanem postopku pripravili zaradi odločbe ustavnega sodišča, ki je oktobra lani na pobudo Mestne občine Ljubljana ter občin Trzin, Log-Dragomer in Ĺ empeter-Vrtojba presodilo, da so 8., 11., 14., 23., in 38. člen zakona v neskladju z ustavo.

Predlog zakona določa merila za financiranje primerne porabe. Merila so z zakonom določen ukrep za izravnavo učinkov neenake porazdelitve prihodkov od dohodnine v razmerju do stroškov opravljanja nalog, ki se izkazuje v izračunanem primernem obsegu sredstev občine za financiranje primerne porabe.

Ugotovljeni znesek je merilo, s katerim so omejeni prihodki občin iz dohodnine, s katerimi občina financira primerno porabo, in sicer tako, da se prihodki od dohodnine najprej delijo v razmerju 70:30. 70 odstotkov na območju občine plačane dohodnine v strukturnem deležu pripada občini, vendar ne več kot v višini prej omenjenega merila (primerni obseg sredstev). 30 odstotkov dohodnine in ugotovljeni presežki pri posameznih občinah pa so prihodki iz dohodnine, ki se namenijo za solidarnostno izravnavo med občinami in pripadajo tistim občinam, katerih neposredni prihodki iz dohodnine (70 odstotkov) so nižji od merila.

Ker se lahko zgodi, da bo zaradi sprememb pri dohodninskih prihodkih teh sredstev premalo za vse občine, določa zakon merila za razdelitev sredstev. Enako pa tudi za primer, da bo prihodkov več kot le za pokrivanje merila. V tem primeru se dodatna solidarnostna izravnava prihodkov nameni občinam, katerih prihodki od dohodnine v višini merila so nižji od primerne porabe, piše v gradivu.

Zaradi uskladitve zakona z javnofinančnimi in makroekonomskimi zmožnostmi države je določeno prehodno obdobje treh let od uveljavitve zakona, v katerem je delež občin v dohodnini manjši. Za financiranje primerne porabe bodo morale občine v tem obdobju nameniti tudi delež lastnih prihodkov. Sredstva za uskladitev financiranja občin z odločbo ustavnega sodišča bodo zagotovljena s spremembami državnega proračuna za leto 2009.

Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona o spremembah zakona o splošnem upravnem postopku, s katerim želi odpraviti nepotrebno administrativno breme za vodenje najmanj zahtevnih upravnih postopkov. Predlagana sprememba ukinja obveznost opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka za vodenje in odločanje v enostavnih in manj pomembnih upravnih zadevah.

Temeljna načela zakona o splošnem upravnem postopku ostajajo nespremenjena. Novela pa poudarja smotrnejše razpolaganje z javnimi sredstvi, je v gradivu zapisalo ministrstvo za javno upravo.


< PRIPRAVLJENA NOVELA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN