19.11.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

DANES NA VLADI O NOVELI ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU


Ljubljana, 19. novembra Danes  bo vlada med drugim obravnavala predlog novele zakona o javnem naročanju, ki naj bi odpravila pomanjkljivosti pri izvajanju veljavnega zakona in zagotovila večjo preglednost javnih naročil, lažji dostop malih in srednjih podjetij do njih ter večjo finančno disciplino. Obenem predvideva tudi protikorupcijsko klavzulo.


Novela zakona skupaj z novelo zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem in transportnem področju ter na področju poštnih storitev in novelo zakona o reviziji postopkov javnega naročanja v slovenski pravni red prenaša določila direktive EU o spremembi direktiv glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil, obenem pa odpravlja pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega zakona o javnem naročanju.
Vlada bo novelo zakona o javnem naročanju obravnavala v prvi obravnavi, prav tako pa bo na dnevnem redu tudi prva obravnava novele zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju ter na področju poštnih storitev.
Cilji novele zakona o javnem naročanju so doseči bolj učinkovito in pregledno javno naročanje, odpreti trg javnih naročil širšemu krogu potencialnih ponudnikov ter omogočiti lažji dostop malim in srednjim podjetjem do javnih naročil, kar je po mnenju predlagatelja, ministrstva za finance, še posebej pomembno v času težavnih gospodarskih razmer.
Kot poudarja predlagatelj, se je v praksi izvajanja veljavnega zakona pokazalo, da so posamezni postopki javnega naročanja normativno premalo urejeni, zaradi česar je prihajalo do zlorab.
Novela zakona zato predvideva protikorupcijsko klavzulo in uvrstitev ponudnikov, ki so podali neresnično izjavo, v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, medtem ko je razveljavitev pogodbe bodisi z učinkom za naprej bodisi za nazaj določena za najhujše kršitve, ki se nanašajo na podkupovanje, sklepanje pogodb brez izvedenih postopkov javnega naročanja, omejevanje konkurence in podobno.
Ena od ključnih sistemskih sprememb je tudi ureditev finančne discipline v postopkih javnih naročil, kjer ponudnik nastopa s podizvajalci, kršitve zakonskih zahtev pa so v predlogu zakona določene kot prekršek. Uvaja se tudi bolj jasna razmejitev med postopkom oddaje naročila male vrednosti (blago, storitve do 40.000 evrov in gradnje do 80.000 evrov) in postopkom zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Oba postopka predvidevata objavo obvestila o javnem naročilu na spletnem portalu javnih naročil, s čimer se zagotavlja večja preglednost in konkurenčnost, malim in srednjim podjetjem pa se olajšuje dostop do javnih naročil. Zmanjšala naj bi se tudi možnost korupcije in klientelizma.
Zakon obenem racionalizira postopek preverjanja ponudb in ugotavljanja sposobnosti ponudnika za izvedbo naročila ter bolj jasno opredeljuje prekinitev postopka in zavrnitev vseh ponudb.
DZ naj bi zakon obravnaval po rednem postopku.


< ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN-jev