11.02.2022 Starost: 135 dni

ČLEN STAREGA ZUREP-A V NESKLADJU Z USTAVO

Ljubljana, 11. februarja - Ustavno sodišče je odločilo, da je 58. člen starega zakona o urejanju prostora, ki ureja sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte kot splošne pravne akte v upravnem sporu, v neskladju z ustavo. DZ je medtem konec lanskega leta potrdil nov zakon o urejanju prostora, ki se bo začel uporabljati z junijem.


Ustavno sodišče je glede 58. člen starega zakona o urejanju prostora presodilo, da je zakonodajalec z določitvijo, da o zakonitosti občinskih odlokov odloča upravno sodišče, posegel v ustavno ureditev odločanja o zakonitosti splošnih pravnih aktov, so danes sporočili z ustavnega sodišča.

Ustavno sodišče je upravnemu in vrhovnemu sodišču naložilo, da v postopkih upravnega spora, ki se vodijo na podlagi tega člena zakona, v treh mesecih odločita o vloženih tožbah oz. o vloženih pravnih sredstvih, ter v zakonu določenim tožnikom omogočita, da pod določenimi roki in pogoji vložijo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prostorskega izvedbenega akta.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da prostorski izvedbeni akti, kot jih je urejal ta zakon, zadostijo materialnim kriterijem, da se jih lahko opredeli kot splošne pravne akte. Po svoji pravni naravi so državni prostorski izvedbeni akti podzakonski predpisi izvršilno-upravnih organov, občinski prostorski izvedbeni akti pa predpisi lokalnih skupnosti, oboji pa umeščeni v sistem hierarhično urejenega pravnega reda.

Po ustavi je za odločanje o skladnosti podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni pristojno ustavno sodišče, ki ima pri tem ustavno pooblastilo, da protiustavne ali nezakonite podzakonske predpise ali splošne akte lokalnih skupnosti razveljavi ali odpravi. Glede na očitke predlagatelja je moralo ustavno sodišče zato presoditi, ali navedene pristojnosti ustavnega sodišča dopuščajo, da zakonodajalec uredi sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte kot splošne pravne akte tako, da določi, da je o tem pristojno odločati tudi upravno sodišče v upravnem sporu.

Ustava pooblašča zakonodajalca, da z zakonom določi ureditev in pristojnosti sodišč, med katere spada tudi določitev pristojnosti sodišč za upravnosodno varstvo, ter da v okviru izvrševanja zakonodajne funkcije zakonodajalec lahko obstoječo ureditev spremeni in dopolni, vendar mora pri tem spoštovati ustavo, so med drugim zapisali.

Ustavno sodišče je zaključilo, da ustava ne predvideva pristojnosti rednih sodišč za presojo ustavnosti in zakonitosti podzakonskih predpisov in splošnih aktov lokalnih skupnosti s pooblastilom, da v primeru njihovega neskladja z ustavo ali zakonom take akte odpravijo ali razveljavijo. Po veljavni ustavnopravni ureditvi je ustavno sodišče edino, ki sme kot varuh ustavnosti in zakonitosti z za vse obvezujočim učinkom poseči v zakone, podzakonske predpise in druge splošne pravne akte, je poudarilo.


< DO 2025 ZA RAZVOJNE SPODBUDE ZA OBMEJNA PODROČJA PREDVIDOMA NEKAJ NAD 178 MILIJONOV