22.09.2015 Starost: 7 let

ČETRTI KROG POGAJANJ O FINANCIRANJU OBČIN V 2016 IN 2017

Ljubljana 21. 9. 2015 – Predstavniki občin in Vlade RS so se sestali na četrtem usklajevalnem sestanku o financiranju občin v letih 2016 in 2017. Do dogovora (še) ni prišlo.


Ministrstvo za finance je predstavilo predloge določb zakona o izvrševanju proračunov države za prihodnji dve leti, ki določajo višino povprečnine, omejitev sredstev nad primerno porabo, višino sredstev za sofinanciranje investicij, določbo o dodatnem zadolževanju občin ter posebno določbo o subvenciji občine za plačilo javnega vrtca.

 

Glede same vsebine členov je predsednik ZOS Robert Smrdelj izrazil nasprotovanje določbi, po kateri sredstva investicijskega transfera občini ne pripadajo, če ne zagotovi vračila namenskih sredstev EU ali drugih finančnih mehanizmov. Opozoril je, da gre za ukrep, ki je nesorazmeren in ni skladen s sistemom financiranja občin.

 

Ministrstvo za finance je v skladu z dogovorom na sestanku prejšnji teden pripravilo izračune povprečnine po izhodiščih združenj – 543,18 EUR ter po izhodiščih Vlade – 509,90 EUR. Državna sekretarka Vraničarjeva je pojasnila, da povprečnina 509,90 EUR ni njihov pogajalski predlog, želeli so le »pokazati, do kakšnega absurda se lahko pride«. Njihovo izhodišče je 519 in možni popravek zaradi dviga mase plač, največ, kar lahko ponudijo, je 522 evrov.

 

Predsednik ZOS je, izhajajoč iz podatkov realizacije občinskih proračunov za leto 2014 glede obsega sredstev, ki jih občine namenijo za plače, ocenil, da bo obseg sredstev, potrebnih zaradi povišanja obsega mase plač, bistveno večji od ocen Vlade in da bi, že samo zaradi dviga mase plač, morala povprečnina znašati vsaj 530 evrov.

 

Vlada je kot alternativni predlog za 4 % investicijskega transfera predlagala, da se le-ta občinam zagotovi v višini 2 %, dodatna 2 % pa v obliki ugodnih povratnih sredstev (dodatnih 22 milijonov EUR). Slednja naj bi se zagotovila na način, kot se zagotavljajo sredstva za problemska območja, torej za projekte, iz katerih se sredstva sama vračajo nazaj npr. energetska sanacija stavb. Predsednik ZOS je opozoril, da ta predlog sledi logiki zadolževanja, zato ni sprejemljiv. ZOS vztraja na 4 % sredstev za investicijski transfer v 2016 in 2017.

 

Državna sekretarka Mateja Vraničar je povedala, da na tokratnem sestanku podana izhodišča za Vlado niso sprejemljiva. Pogovore se bodo nadaljevali prihodnji teden, takrat z ministrom za finance dr. Dušanom Mramorjem.

 

Na sestanku je beseda tekla še o nekaterih drugih temah.

 

MF je pripravil predlog spremembe oziroma dopolnitve 23. člena Zakona o financiranju občin, s katerim naj bi se zakonsko uredila sicer (v skladu s tolmačenjem MF) uporaba določbe o DDV kot upravičenem strošku. Določba ne bo umeščena v ZIPRS1617, ampak bo vključena v spremembe ZFO-1, ko bo ta v postopku sprememb. Predsednik ZOS je pri tem ponovno izpostavil, da se Vlada ni držala dogovora, po katerem bi bilo sredstva za sofinanciranje investicij mogoče uporabiti za poplačilo kreditov . ZOS je predlagal tudi ustrezno dikcijo dopolnitve 23. člena ZFO-1, vendar ji MF nasprotuje.

 

Predlog zakona o izvrševanju proračunov države ne vsebuje določb o NUSZ, s katerim bi se občinam lahko dalo pravno podlago za ukrepanje na tem področju. Državna sekretarka Mateja Vraničar se je zavezala, da bo v kratkem sestanek z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je pristojno za to področje.

 

* * *

 

 


< 53. REDNA SEJA VLADE RS