19.12.2016 Starost: 6 let

ČETRTA SEJA PREDSEDSTVA ZOS

Litija, 16. 12. 2016 - Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se sestali na četrti redni seji v letu 2016. Predsedstvo se je seznanilo z aktualnim dogajanjem in aktualnimi zakonodajnimi predlogi. ZOS med drugim poziva Vlado k povišanju povprečnine, državne svetnike pa k izglasovanju veta na institut odpoklica župana.


Dan pred sejo predsedstva je Državni zbor RS sprejel novelo Zakona o lokalni samoupravi, ki uzakonja institut odpoklica župana. Župani so se strinjali, da ureditev ni ustrezna, da sprejeta ureditev na široko odpira vrata možnim zlorabam, zato so se odločili, da se pozove Državni svet RS, da na novelo zakona izglasuje veto.

 

Prav tako je bil dan pred sejo sklenjen dogovor o ukrepih na področju plač med Vlado RS in sindikati javnega sektorja. Predsedstvo ZOS je sklenilo, da se pozove Vlado RS k spremembi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in zvišanju povprečnine zaradi večjih stroškov iz naslova plač, in sicer dodatnih 5,6 evrov za leto 2017 ter 9,1 evrov za leto 2018.

 

Člani predsedstva so se seznanili tudi z aktualnimi zakonodajnimi predlogi in aktivnostmi združenja v zvezi z njimi: novo prostorsko in gradbeno zakonodajo, novo ureditvijo sistema javnih financ (Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu) in ravnanja s stvarnim premoženjem, novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti in novelo Zakon o vrtcih. ZOS je na vse predloge podal pisne pripombe, hkrati smo ministrstva pozval k upoštevanju pripomb in nadaljnjemu usklajevanju.

 

Dr. Franci Žohar je predstavil izsledke svoje doktorske disertacije Avtonomnost občin in medobčinsko povezovanje z namenom spodbujanja regionalnega razvoja.

 

Predsedstvo se je seznanilo tudi s pobudo SOS o povezovanju združenj občin. Župani so se strinjali, da je potrebno storiti nekaj, da bo glas lokalne samouprave slišan tudi na državni ravni, vendar so prepričani, da k temu ne vodi združevanje združenj občin, so se pa strinjali, da je potrebno tesnejše sodelovanje. Spomnili so na glavni razlog, zakaj je bilo Združenje občin Slovenije ustanovljeno, torej na slabo zastopanost interesov manjših občin v takrat obstoječi skupnosti občin. Polege tega se verjetno že v letu 2017 obetajo spremembe Zakona o financiranju občin in manjše občine bodo potrebovale močnega zagovornika.

 

 


< ZOS POZIVA VLADO K POVIŠANJU POVPREČNINE ZARADI DOGOVORA O PLAČAH