10.07.2014 Starost: 8 let

APEL ZOS ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM

Ljubljana, 10. 7. 2014 -Združenje občin Slovenije je Vladi RS poslalo apel, da da v skladu s svojimi pristojnostmi takoj pristopijo k spremembi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, da nemudoma izvedejo postopke za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin iz 21. člena ZFO-1, da se takoj razdelijo občinam sredstva po Delnem programu odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, dodeljena za namene vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah, ter da Vlada RS pri pripravi celovitega Programa odprave posledic nastale nesreče nujno zagotovi tudi sredstva za pokrivanje intervencijskih stroškov občin.


Združenje občin Slovenije je že v mesecu maju na Vlado RS in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovalo dopis, v katerem smo predlagali spremembo 23. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic ţleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/2014), s katerim so bila občinam odvzeta sredstva za vlaganje v lokalno javno infrastrukturo in jim je bila dodeljena stroga namenskost za vzdrževanje gozdnih cest.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nam je poslalo odgovor, v katerem pa nam samo pojasnjujejo problematiko vzdrževanja gozdnih cest, poleg tega je bilo v dopisu predlagano, da se v izvajanje del zaradi čimprejšnje izvedbe v prvi vrsti vključi izbrane izvajalce na vzdrževanju gozdnih cest, kar seveda v praksi ni zakoniti postopek, saj je potrebno izvajalce za vzdrževanje gozdnih cest izbrati na podlagi zbiranja ponudb oziroma javnega razpisa (odvisno od višine razpoložljivih sredstev), kot to veleva Zakon o javnem naročanju.

V Združenju občin Slovenije zato ponovno apeliramo na ministrstvo in Vlado RS, da nemudoma pristopi k spremembi zgoraj navedenega zakona, in sicer tako, da se v celoti črta drugi odstavek 23. člena oziroma da se v drugi odstavek 23. člena za besedo varstvo gozdov doda »ter za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter lokalne javne infrastrukture«.

Več si preberite v dopisu, ki je dostopen TU.

* * *


< POLITIČNE STRANKE SMO POVPRAŠALI O EVROPSKI KOHEZIJSKI POLITIKI