18.05.2016 Starost: 7 let

APEL ZOS-A PREDSEDNIKU VLADE RS GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

Ljubljana, 18. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS dr. Mira Ceraraja naslovilo dopis, v katerem opozarjamo na izredno perečo problematika glede vsebine osnutka pogodbe o sofinanciranju za operacije Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. Opozarjamo tudi na izmikanje in prelaganje odgovornosti pristojnih ter pozivamo k čimprejšnji razrešitvi nastale situacije.


Tipska pogodba o sofinanciranju, ki so jo občine prejele v podpis s strani posredniškega telesa Ministrstva za okolje in prostor skladno s vsebinskimi zahtevami organa upravljanja Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), je glede na pridobljena pravna mnenja izredno sporna. Menimo, da so lahko občine s podpisom takšnih pogodb izjemno nevarno finančno izpostavljene in v resni potencialni grožnji insolventnosti posamezne občine. Nekaj občin je že podpisalo te sporne pogodbe (saj so bile v to prisiljene, ker so projekti v teku in likvidnostno niso zmožnega dolgoročnega zalaganja...).

Na poziv več občin smo se s strani Združenja občin Slovenije aktivno vključili v nastali problem, vendar kljub večkratnim usklajevanjem vladna stran (predvsem SVRK) vztraja na plačilu korekcij v 30 (oz. 90) dneh po izdanem ukrepu s sankcijo, da se sofinancerska pogodba razveljavi v primeru neplačila. Takšna pogodbena kazen pomeni za občine izjemno nesorazmeren ukrep, saj v velikih projektih z resnejšo korekcijo to zagotovo pomeni neplačilo korekcije v zahtevanem roku in posledično vračilo vseh sredstev sofinanciranja. Naj ob tem poudarimo, da se projekti gradnje vodooskrbe in čiščenja odpadnih vod, ki so bili pripravljeni že v pretekli finančni perspektivi in so šele pred kratkim pridobili odločitve o podpori ter sklepe o sofinanciranju, že aktivno izvajajo, posledica nepodpisa pogodb bi pomenila nezmožnost plačila izvajalcev in tako zaustavitve izvedbe projektov. Zaradi zelo kratkih rokov pa bi lahko to tudi pomenilo propad posameznih projektov.

Rigorozna zahteva SVRK o brezpogojnem takojšnjem plačilu korekcij se je po novem pojavila, ker v preteklosti ob izdaji korekcije občine le-te niso želele takoj plačati, ampak so svojo pravico iskale na sodišču. Ravnanje občin je logično, saj na odločitev nadzornega organa ni možna drugostopenjska pritožba in je nestrinjanje možno izraziti le na sodišču.

V okviru SVRK sta bili izvedeni že dve usklajevanji, in sicer 6. in 10. maja 2016, vendar pomembnejšega zbližanja nismo dosegli. Problematiko smo izpostavili 12. maja 2016 v okviru sestanka vodstev združenj občin in ministrov. 13. maja 2016 smo ministru za finance dr. Dušanu Mramorju naslovili apel za takojšen nujen sestanek. 17. maja 2016 smo prejeli obvestilo Ministrstva za finance o odstopu zadeve SVRK-u.

V Združenju občin Slovenije na takšno izmikanje in prelaganje odgovornosti ne moremo pristati. Menimo, da je glede na večstransko pridobljena pravna mnenja nujno poiskati sprejemljivo rešitev, sicer bo posledica nepodpisa pogodb nezmožnost plačila izvajalcev in tako zaustavitve izvedbe projektov, zaradi zelo kratkih rokov pa lahko to tudi pomeni propad posameznih projektov.

Ker so nekateri projekti že aktivno v izvajanju in likvidnost občin pojenjuje, smo zaprosili za urgentni sklic sestanka vseh udeleženih.

* * *


< NAČRTI MOP-A NA ZAKONODAJNEM PODROČJU