13.01.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

AKTIVNOSTI ZOS NA PODLAGI SKLEPOV 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOS

Ljubljana 13.1.2010 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je v novo leto vstopilo delovno in na svoji prvi seji sprejelo veliko število sklepov, katere smo v naslednjih dopisih posredovali predsedniku Vlade RS, predsedniku Državnega zbora, ministrstvom in pristojnim vladnim službam. V skladu s sprejetimi sklepi na 1. seji predsedstva ZOS, smo v tem tednu posredovali naslednje dopise:


PETI JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ REGIJ IN NUJEN SKLIC KOORDINACIJSKE SKUPINE SESTAVLJENE IZ OBEH ZDRUŽENJ IN SVLR

Ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko Gjerkeša smo v dopisu pozvali k čimprejšnji, objavi petega javnega razpis in sicer na podlagi enakih pogojev in kriterijev, kot so veljali za prve štiri razpise.

Obenem pa smo tudi izrazili željo, da se še pred objavo razpisa sestane koordinacijsko telo, kot je bilo dogovorjeno na prvem našem srečanju in je sestavljeno iz predstavnikov obeh reprezentativnih združenj in predstavnikov Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

ZAHTEVA ZA POJASNILA V ZVEZI S SPREJETIMI PRORAčŒUNSKIMI AKTI ZA LETI 2010 IN 2011

Predsedniku Vlade RS, ministru za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter ministru za finance smo v ločenih dopisih poslali zahtevo za pojasnila v zvezi s sprejetimi proračunskimi akti za leti 2010 in 2011.

V mesecu decembru sta bila sprejeta proračuna za leti 2010 in 2011 in Zakon o izvrševanju obeh proračunov, v katerem sta določeni višini povprečnine za obe leti. Po pregledu vseh navedenih dokumentov pa smo na ZOS ugotovili, da niso v skladu z Zakonom o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO). Za obe proračunski leti tako ni zagotovljenih 54 % dohodnine občinam. To je razvidno iz izračunov Ministrstva za finance, ki so ga občine prejele v mesecu decembru preteklega leta. Tako naj bi država po naših izračunih zagotovila le 50,70% dohodnine občinam. Kar pomeni, da je v vsakem od obeh proračunov zagotovljenih 71,7 mio EUR manj sredstev, kot določa ZFO.

Prav tako je iz proračuna za leto 2011 razvidno, da ni zagotovljenih dovolj sredstev za celovito izvajanje 21. in 23. člena ZFO. V državnem proračunu je za te namene namesto 57 mio EUR zagotovljenih le 45 mio EUR.

Predsednika Vlade RS in oba ministra tako naprošamo za pojasnitev zgoraj navedenih kršitev ZFO, saj je nedopustno, da vlada pri svojem delu zavestno krši pravni red, ki ga je sama sprejela.

PROĹ NJA ZA SESTANEK V ZVEZI Z DIMNIKARSKO PROBLEMATIKO

Ministra za okolje in prostor smo v dopisu prosili za sklic sestanka v zvezi z dimnikarsko problematiko. Na problem so na seji opozorili župani, saj je na terenu opaziti veliko kršitev koncesijskih pogodb . Tako storitve ne opravljajo primerni kadri, storitve niso opravljene v roku, storitve včasih opravljajo podizvajalci.

Na seji je bilo večkrat tudi omenjeno, da ministrstvo v svojih razlagah poudarja, da si lahko uporabnik dimnikarskih storitev čiščenje svojih naprav, ki so potrebne za ogrevanje očisti sam. Koncesionarju pa je dolžan omogočiti vsaj pregled. Nikakor pa storitve čiščenja kurilne naprave ali dimnika ne sme opraviti nekoncesionar.

Storitev čiščenja se mora po mnenju županov v prihodnje prepustiti prostemu trgu, ki mora seveda biti nadzorovan. To bomo enostavno kopirali od drugih članic EU.

čŒe bo pa nadzor nad malimi kurilnimi napravami s kapitalskim lobiranjem ostal »koncesioniran« ga morajo izvajati ljudje, ki so nadzor sposobni izvajati, so zanj strokovno usposobljeni in nad njimi budno "bedi" koncedent.

PROĹ NJA ZA VKLJUčŒITEV ZOS V POSTOPKE SPREJEMANJA ZAKONODAJE

Predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije smo v dopisu prosili za vključitev predstavnikov Združenja občin Slovenije v postopke sprejemanja posameznih zakonov in aktov, ki neposredno ali posredno posegajo na področje delovanja občin.

Želeli bi, da so predstavniki ZOS vabljeni na vse seje pristojnega delovnega telesa državnega zbora za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot tudi na ostale odbore in komisije državnega zbora, kadar te obravnavajo problematiko povezano z lokalno samoupravo.

Prosili bi, da v primerih, ko Poslovnik državnega zbora določa obvezno vključitev občin v postopek sprejemanja posameznega zakona, poziv za podajo mnenja pošljete tudi reprezentativnem združenju.

PROĹ NJA ZA SESTANEK V ZVEZI Z KOHEZIJSKIMI PROJEKTI

Ministra za okolje in prostor smo prosili za sklic sestanka v zvezi z kohezijskimi projekti, saj je po večinskem mnenju občin in mnenju predsedstva ZOS je v zvezi z kohezijskimi projekti na lokalni ravni odprtih še veliko dilem in problemov.

POJASNILO V ZVEZI Z RAVNANJEM DRŽAVNE SEKRETARKE NA SLUŽBI ZA RAZVOJ

Ministru za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo poslali dopis v katerem ga naprošamo za pojasnilo v zvezi z ravnanjem državne sekretarke na Službi Vlade za razvoj.

Iz medijev smo izvedeli za nekatere nepravilnosti oziroma za namige, da naj bi državna sekretarka na Službi vlade za razvoj komunicirala z uslužbenci evropske komisije in z raznimi ustnimi informacijami dosegla, da so določena evropska sredstva namenjena Sloveniji "blokirana". Znano je, da je o tem razpravljala tudi vlada na eni izmed zadnjih sej preteklega leta.

PROĹ NJA ZA POSREDOVANJE IZRAčŒUNOV NA PODLAGI 21. čŒLENA ZFO

Ministra za lokalno samoupravo in regionalno politiko smo prosili za posredovanje izračunov na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin za leto 2010.


< ZOS BO VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2010 IN 2011