21.10.2021 Starost: 1 let

98. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 21.10.2021 - Vlada se je na 98. seji, dne 20. 10. 2021, seznanila s poročilom delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov in potrdila predlog novele Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Sprejela je tudi stališče do ocene Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov 2022 in 2023, izdala uredbo o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost.


Vlada zagotovila sredstva za odpravo posledic neurij

 Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 milijona evrov za odpravo posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

 Na podlagi Zakona o javnih financah je vlada Ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 milijona evrov iz sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic nesreče kot izhaja iz Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.

 

 

Vlada sprejela mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov

 

Vlada  je sprejela Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI), in sicer meni, da določbe ZSVI niso v nasprotju z Ustavo RS.

 Vlada v mnenu navaja, da je ZSVI, ki je nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, na podlagi sodbe Ustavnega sodišča iz leta 2007 zvišal višino nadomestila za invalidnost, do katerega so upravičeni invalidi po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in sicer na višino seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, kot to velja za eno samsko odraslo osebo, ne glede na invalidovo premoženjsko stanje. Zaradi navedenega je z dnem uveljavitve tega zakona prenehala veljati preživninska obveznost staršev, kot jo je urejal drugi odstavek 123. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. ZSVI poleg nadomestila za invalidnost omogoča invalidu tudi pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo, če invalid to potrebuje, poleg vključitve v socialno varstvene storitve po Zakonu o socialnem varstvu pa prinaša možnost koriščenja storitev socialnega vključevanja invalidov – te so še v fazi pilotnega testiranja in jih bo predvidoma možno koristiti od 1.1.2023. Ob tem Vlada dodaja, da je hkrati z uveljavitvijo ZSVI začel veljati tudi Zakon o osebni asistenci, ki omogoča invalidom koristiti storitve osebne asistence, če jih potrebujejo za čimbolj vključujoče življenje v skupnosti.

98. REDNA SEJA VLADE


< SISTEMSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE SISTEMA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)