29.07.2016 Starost: 7 let

98. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28.7.2016- Vlada RS je na svoji 98. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o lekarniški dejavnosti, Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 in Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Vlada je tudi sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju, se seznanila s Poročilom o davčnem dolgu ter Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v letu 2015.


Predlog zakona o lekarniški dejavnosti

Trenutni Zakon o lekarniški dejavnosti je (Zakon) bil sprejet leta 1992, predlog Zakon pa ureditev področja lekarniške dejavnosti prilagaja spremembam, ki so v sistemu nastale zaradi siceršnjega razvoja družbe, farmacevtske in medicinske znanosti. Temeljni cilj predloga Zakona je odpraviti nedorečenosti in pomanjkljivosti sedanje ureditve.

 Predlog zakona izrecno določa, da se lekarniška dejavnost izvaja kot javna zdravstvena služba, torej na nepridobiten način.

 Predlog zakona prvič na zakonski ravni ureja kriterije za mrežo lekarniške dejavnosti. Mrežo lekarniške dejavnosti v skladu z določili predloga zakona zagotavlja na primarni ravni občina ali več sosednjih občin, na sekundarni in terciarni ravni pa država.

 Predlog zakona določa izvajalce lekarniške dejavnosti in predpisuje, da lekarniško dejavnost izvajajo javni lekarniški zavodi, fizične ali pravne osebe s koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, bolnišnice, učna lekarna, lekarna v okviru vojske na podlagi dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti.

 V predlogu zakona je omejitev pri preskrbi z zdravili ter prepoved t. i. vertikalnega povezovanja izvajalcev lekarniške dejavnosti s pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost industrijske izdelave zdravil, medicinskih pripomočkov ter drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ali dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki. Ob tem izvajalec lekarniške dejavnosti tudi ne sme biti imetnik dovoljenja za promet z zdravilom.

 Predlog zakona podrobno določa statusna vprašanja javnega lekarniškega zakona, obveznosti ustanovitelja, vsebino akta o ustanoviti in statuta ter organe javnega zavoda in pogoje za zasedbo delovnega mesta direktorja. Podrobno in na novo se ureja koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti in pogoje, ki jih mora izpolnjevati vodja lekarne.

 Zakon opredeljuje farmacevtske strokovne delavce, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, in postopek za podeljevanje in podaljšanje veljavnosti licence, ki jo podeljuje in odvzema Lekarniška zbornica Slovenije. Lekarniška zbornica Slovenije je stanovska organizacija, v katero se izvajalci lekarniške dejavnosti, magistri farmacije in drugi strokovni delavci združujejo prostovoljno.

 Zakon natančno določa magistralna in galenska zdravila ter pogoje za izdelavo. Uvajata se kontrola in nadzor pristojnega organa za zdravila (JAZMP) na področju galenskih zdravil.

VEČ LAHKO PREBERETE TUKAJ

 


< PREDLOG NOVELE UREDBE O RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE REGIJE