10.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

97. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 9. 9. 2010 – Vlada RS je na svoji 97. redni seji med drugim sprejela predlog novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in se seznanila z informacijo o trendih uveljavljanja baterijskih električnih vozil.


 

PREDLOG NOVEGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Predlog nove pokojninske zakonodaje prilagaja obstoječi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaostrenim demografskim, gospodarskim in javnofinančnim okoliščinam.

 

Predlog nove pokojninske zakonodaje izhaja iz dveh temeljnih ciljev:

· Zagotoviti dostojne pokojnine

· Zagotoviti finančno vzdržnost pokojninskega sistema

 

Ključne spremembe predloga zakona so:

· Postopen dvig upokojitvene starosti za moške in ženske na 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe do leta 2021 oz. 2026, za pol leta na leto, z izhodiščem v pogojih, ki bi za upokojitev po obstoječem pokojninskem sistemu veljali v letu 2011. Skladno s povečevanjem upokojitvene starosti se bodo postopno dvigovali tudi minimalni pogoji za upokojitev do leta 2014 oz. 2016, ko se bo predčasno (z malusi) mogoče upokojiti pri 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe za moške in 38 za ženske. · Tisti, ki so z delom pričeli zgodaj se bodo lahko upokojevali pod blažjimi pogoji, in sicer moški pri 60 let starosti in 43 let pokojninske dobe brez dokupa in ženske pri 58 let starosti in 41 let pokojninske dobe brez dokupa. Tudi v tem primeru je predvideno ustrezno prehodno obdobje, ki se bo za moške zaključilo leta 2014 za ženske pa leta 2016, z izhodiščem v pogojih, ki bi za upokojitev po obstoječem pokojninskem sistemu veljali v letu 2011.

· Predlog uvaja prenovljen institut delne upokojitve, ki bo zavarovancem omogočal postopen prehod v pokoj oziroma podaljševanje delovne aktivnosti sorazmerno z njihovimi zmožnostmi. Tiste, ki se bodo odločili za delno upokojitev se bo skušalo z dodatnim denarnim bonusom v obliki 5 % odmerjene predčasne oz. starostne pokojnine dodatno motivirati za ostajanje v zaposlitvi, in sicer do dopolnitve 65 let starosti. Kar pomeni, da bodo prejemali kar tri dohodke: del plače, delno pokojnino in del predčasne oz. starostne pokojnine.

· ZPIZ-2 uvaja bonus za tiste, ki ostanejo v zaposlitvi po dopolnjenih pogojih za predčasno upokojitev. Vsako leto po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine bodo tako zaposleni ob plači upravičeni še do 20 % predčasne ali starostne pokojnine. Hkrati pa se jim bo z vsakim letom, ko bodo ostali v zaposlitvi, povečeval tudi odmerni odstotek za pokojnino. Na drugi strani pa se določajo malusi za predčasno upokojevanje na 0,3 % na mesec pred dopolnjenim pogojem starosti za starostno upokojitev. Malusi za ženske se bodo uveljavljali postopoma. Za delodajalce, ki bodo zaposlovali delavce po izpolnitvi pogojev za predčasno upokojitev se bodo prispevki v prehodnem obdobju znižali za 50 % nato pa za 30%.

· Obdobje za izračun pokojninske osnove se bo postopoma do leta 2026 povečevalo iz obstoječih 18 na končnih 34 let, eno leto na leto. Pokojnine pa se, zaradi hkratne ukinitve usklajevanja novih pokojnin s pokojninami že upokojenih in uveljavitvijo odmernega odstotka v višini 80 %, ne bodo znižale.

 

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je že do sedaj temeljilo na sistemu vnaprej določenih prispevkov, se prilagaja z namenom doseganja cilja zagotovitve dostojnih poklicnih pokojnin zaposlenim na zdravju škodljivih delovnih mestih oz. delovnih mestih, ki jih po določeni starosti ni mogoče več opravljati. Ti bodo za vsako leto opravljanja dela upravičeni do 3 mesecev dodane pokojninske dobe. Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine pa bodo vezani na izpolnjeno pokojninsko dobo, ki mora skupaj z dodano dobo znašati 40 let za moške in 38 let za ženske, in na višino zbranih sredstev na osebnem računu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki morajo zadoščati za izplačevanje poklicne pokojnine, ki ne sme biti nižja od 80 % najnižje pokojninske osnove.

 

Na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja predlog nove pokojninske zakonodaje uvaja preglednejši in učinkovitejši sistem zavarovanja z jasnim ločevanjem individualnega in kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ustreznimi finančnimi spodbudami za delavce in delodajalce in sodelovanjem zavarovancev pri nadzoru nad upravljanjem sredstev. Izvajalec prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je pokojninski sklad, ki se lahko oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad, kritni sklad, krovni pokojninski sklad ali pa kot skupina kritnih skladov. Upravljavci pokojninskega sklada so lahko pokojninske družbe, zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja ter banke, ki imajo dovoljenje za upravljanje pokojninskih skladov. Na podlagi krovnih pokojninskih skladov oziroma skupine kritnih skladov je predvideno izvajanje naložbene politike življenjskega cikla, v okviru katere bi upravljavec sam, glede na starost člana, slednjega razporejal od (pod)sklada z bolj agresivno naložbeno politiko v sklad z manj agresivno naložbeno politiko in na koncu v sklad z minimalno zajamčeno donosnostjo.

 

VZPOSTAVITEV SISTEMA ZA RAZVOJ ELEKTRIčŒNIH VOZIL V SLOVENIJI

Hkrati s seznanitvijo o trendih uveljavljanja baterijskih električnih vozil je Vlada RS pooblastila Službo Vlade RS za podnebne spremembe, da pripravi predlog ukrepa za zagotavljanje infrastrukture in sistemskega okolja ter vzpostavi demonstracijski projekt za električna vozila. Ukrepi, ki bodo pripravljeni v sodelovanju z ministrstvi za gospodarstvo, okolje, promet in drugimi, bodo vsebovali tehnične pogoje za javna polnilna mesta za vozila, homologacijo vozil in podpore za nakup novih električnih, ali predelavo obstoječih vozil v električna.

 

Več občin že zagotavlja ali načrtuje javna polnilna mesta za električna vozila, obstaja pa tudi možnost uporabe elektrike iz obnovljivih virov v ta namen.

 

Trenutne razmere na trgu vozil narekujejo, da tudi Slovenija vzpostavi pogoje za učinkovito vpeljavo energetsko učinkovitejših električnih vozil. Vzpostavitev sistemskega okolja in izvajanje demonstracijskega projekta bo zagotovilo ponudbo električnih vozil na slovenskem trgu v letu 2011 hkrati z drugimi evropskimi državami in na hitrejšo rast njihovega deleža na naših cestah.

 

V Sloveniji imamo številne proizvajalce delov električnih vozil ter hkrati odlično razvit avtomobilski grozd. Ukrep za spodbujanje električnih vozil in zagotovljena infrastruktura za polnjenje le-teh bosta nedvomno vplivala na konkurenčnost in na rezultate teh podjetij.

 

Dolgoročno zagotavljanje trajnostne mobilnosti zahteva bolj energetsko učinkovit vozni park, z bistveno nižjimi emisijami toplogrednih plinov. Električna vozila (hibridi, baterijska in na gorivne celice) ponujajo rešitev od odvisnosti na fosilna goriva in zmanjševanje emisij CO2. »Plug in« in baterijska vozila so prva izbira pri prehodu na bolj učinkovit promet[1]. Ogljični odtis električnega baterijskega vozila v življenjski dobi je ob uporabi sedanji zmesi virov elektrike v Sloveniji znaša manj kot tretjino ogljičnega odtisa dieselskega ali bencinskega vozila, ob uporabi elektrike iz obnovljivih virov pa manj kot desetino. [1] Nemški nacionalni program za prehod na električna vozila.

 

* * *

 


< PROSTORSKO NAČRTOVANJE V OBČINAH IN AKTUALNI PROBLEMI PRI SPREJEMANJU OBČINSKIH PROSTORSKIH NAČRTOV