13.07.2016 Starost: 7 let

96. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 12. 7. 2016 – Vlada RS se je na svoji 96. redni seji med drugim seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje.


Vlada RS pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje v okviru izhodišč, kot jih je vlada določila z 2. točko sklepa vlade, številka: 01002-3/2016/12, z dne 20.4.2016. V tem okviru Vlada Republike Slovenije oblikuje protipredlog, v skladu s katerim se z ukrepi davčnega prestrukturiranja v letu 2017 zagotovi višje neto plače tudi v javnem sektorju.

 

Vlada RS nalaga pogajalski skupini, da ponovno predlaga sindikatom   usklajevanje sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 

Vlada RS nalaga Ministrstvu za javno upravo, da v sodelovanju  z Ministrstvom za finance,  pripravi oceno finančnih učinkov odprave plačnih anomalij in predlaganih sprememb zakona ter z njo seznani Vlado Republike Slovenije pred zaključkom pogajanj.

 

Vlada RS seznani Ekonomsko socialni svet, da prihaja do zamika pri načrtovanih popravkih plačnega sistema javnega sektorja in uslužbenskega sistema, ker še ni prišlo do usklajevanja zakonodajnih predlogov z reprezentativni sindikati javnega sektorja.

 

Vlada RS predlaga Ekonomsko socialnemu svetu, da na eni izmed naslednjih sej razpravlja o gibanju stroškov dela v javnem sektorju v prihodnjih letih glede na ustavno načelo srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračuna države brez zadolževanja v skladu z 148. členom Ustave RS.

 

Vlada je na seji 3. 3. 2016 sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o določitvi okvira oziroma možne rasti stroškov dela v javnem sektorju 2017–2020. Skladno z zavezo vladne in sindikalne strani, dogovorjeno v III. točki Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016, so na sejah pogajalske komisije, dne 7.3.2016, 14.3.2016, 21.3.2016, 31.3.2016, 11.4.2016, 18.4.2016, 25.4.2016, 9.5.2016 in dne 27.6.2016 potekala pogajanja o sproščanju preostalih ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju ter o okviru za rast mase stroškov dela v javnem sektorju v obdobju od vključno leta 2017 dalje.

 

Dne 27.6.2016 je bil sindikalni strani na seji pogajalske komisije predstavljen vladni protipredlog, in sicer, da se regres za letni dopust namesto v letu 2019 v celoti (v višini minimalne plače) izplača v letu 2018 (finančni učinek zadnjega vladnega predloga v letu 2018 tako znaša 84 mio EUR, v letu 2019 pa 99 mio EUR). Glede na ta predlog vladne strani je sindikalna stran podala približevalni predlog, da se premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja od 1.1.2018 do 30.11.2018 izplačujejo v višini 60%, od 1.12.2018 v višini 80%, v letu 2019 pa od 1.1.2019 do 30.11.2019 v višini 90% in od 1.12.2019 v višini 100% glede na premijske razrede, veljavne na dan 1.1.2013.

 

S tem predlogom se v letu 2019 finančni učinek glede na predhodni sindikalni predlog zmanjša za 7 mio EUR.

 

Ker Vlada RS dodatnega predloga, ki bi imel večje finančne učinke zaradi ustavnih norm uravnoteženja javnih financ na srednji rok in izvajanja fiskalnega pravila (148. člen Ustave RS), ne more podati, predlaga, da se pogajanja nadaljujejo, in sicer v okviru novega približevalnega predloga v skladu z izhodiščem, da rast mase stroškov dela v javnem sektorju  za najmanj 1,5 o.t. zaostaja za nominalno rastjo BDP, ki izhaja iz Pomladne napovedi UMAR Vlada Republike Slovenije pa oblikuje protipredlog, v skladu s katerim se z ukrepi davčnega prestrukturiranja v letu 2017 zagotovi višje neto plače tudi v javnem sektorju.

 


< V JAVNI OBRAVNAVI PREDLOG MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN