24.12.2019 Starost: 3 let

96. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 24. 12. 2019 - Vlada RS je na svoji 96. dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.


Poglavitni cilj predlaganih sprememb je določitev noveliranih aglomeracij in v povezavi s tem tudi prenovljenih meril za določitev aglomeracij. Namen novelacije aglomeracij je, da bodo te bolje odražale dejansko zgoščeno poselitev in nastajanje komunalne odpadne vode zaradi gospodarske in drugih dejavnosti ter da bodo bolje usklajene z osnovnimi prostorskimi enotami (ki so osnova za prostorsko načrtovanje). S tem bo podana pravna podlaga za kar najbolj racionalno in efektivno porabo evropskih sredstev. Novelirane aglomeracije tako v večji meri sledijo gostoti poseljenosti in/ali nastajanja obremenitve zaradi gospodarskih ali drugih dejavnosti kot dosedanje, zato so ocene potrebnih sredstev za gradnjo manjkajoče infrastrukture ob upoštevanju spremenjenih aglomeracij na ravni celotne Slovenije nižje kot ob upoštevanju dosedanjih.

Ključna sprememba pri merilih za določitev aglomeracij glede na dosedanje je upoštevanje pozidanih stavbnih zemljišč (tj. stavbna zemljišča s tako namensko rabo prostora in pozidana s takimi objekti, kjer se pričakuje nastajanje komunalne odpadne vode). Z uredbo se določi 1.533 aglomeracij, od tega 123 aglomeracij s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE, in 1.410 aglomeracij s skupno obremenitvijo manjšo od 2.000 PE.

Lega in obseg posamezne aglomeracije se določita v digitalnem podatkovnem sloju, ki mora v atributnem delu vsebovati tudi podrobnejše podatke o aglomeracijah (obremenitev, prisotnost stavb, površina, povprečna gostota obremenitve ipd.). Hkrati se s spremembami posameznih členov zaradi odprave nejasnosti ali različnih razumevanj v praksi podrobneje oziroma jasneje določijo posamezne zahteve, ki se nanašajo na:

  • izvajanje meritev pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (določitev konkretnih parametrov, ki jih je treba meriti),
  • zahteve v zvezi z opremljanjem aglomeracij, zlasti izjeme v zvezi z opremljanjem (opremljanje skupine objektov in posameznih objektov v aglomeraciji).

Dodajo se tudi določbe v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč, ki še niso pozidana, ter načrtovanih novih stavbnih zemljišč ter merila za ugotavljanje stopnje opremljenosti aglomeracij in obveznost Ministrstva za okolje in prostor, da vsako leto izdela ocene stopnje opremljenosti in stopnje priključenosti na predpisane vrste infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

V uredbi so dodane tudi določbe v zvezi s tako imenovano sivo vodo (komunalna odpadna voda, ki nastane pri umivanju, pripravi hrane ali pri kuhinjskih opravilih, če se uporabljajo biološko razgradljiva čistilna sredstva) in suhimi stranišči (stranišče, ki deluje brez izpiranja z vodo in je brez iztoka ter ni kemično stranišče v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo).

 

* * *


< 55. REDNA SEJA VLADE RS