01.09.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

95. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 1. 9. 2010 – Vlada RS je na 95. redni seji sprejela Predloga zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.


 

S predlagano spremembo zakona se predlaga sprememba določitve potrebne večine na strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja za sklenitev kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ki bi veljala tudi za sklenitev aneksa k tej kolektivni pogodbi. Spremenjena ureditev dejansko pomeni kombinacijo do sedaj veljavnih ureditev tako, da so podani pogoji za ugotavljanje izpolnitve kvoruma na podatkih, ki so javno dostopni oziroma prostovoljno posredovani s strani sindikatov in za to ni potreben poseben dogovor med socialnimi partnerji. Izpolnjevanje kvoruma bo ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (Ministrstvo za javno upravo), v vsakem primeru ugotavljajo formalno s sklepom, ki bo objavljen skupaj s kolektivno pogodbo.

 

Predlagana sprememba zakona je določitev večine na strani reprezentativnih sindikatov za sklenitev KPJS in njenih sprememb in dopolnitev, ki bo odražala večinsko voljo sindikatov v javnem sektorju in določitev načina za ugotovitev, ali so KPJS oziroma njene spremembe sklenjene. Ker ni prišlo do dogovora o načinu ugotavljanja števila članov v sindikatih, se sedaj veljavna določba 1. odstavka 42. člena ZSPJS ne da uporabljati. Za sklenitev KPJS je bila kot prehodna ureditev uporabljena določba 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju –ZSPJS-F (Uradni list RS, št 68/06), ki je določala, da se za primer, da do dogovora ne pride, šteje da je KPJS sklenjena, če jo sklenejo vlada in večina sindikatov javnega sektorja. Podobno določilo glede veljavnosti sprememb vsebuje tudi sama KPJS, ki dodaja, da morajo ti sindikati predstavljati najmanj štiri različne dejavnosti javnega sektorja. Glede na obstoječe nejasnosti, kdaj so kolektivna pogodba oziroma njene spremembe in dopolnitve sklenjene, je zakon spremenjen tako, da bodo pogoji za veljavnost jasno določeni in da bo določeno tudi, kako se to ugotovi. Glede na to, da KPJS določa pomembne elemente za enotnost plačnega sistema in tudi uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede, torej višino plač za ta delovna mesta, je po mnenju vlade potrebno zagotoviti, da je kolektivna pogodba sklenjena s sindikati, ki predstavljajo zadosten delež zaposlenih v javnem sektorju, kar velja tudi za njene spremembe, ugotovitev njene veljavnosti pa mora biti predpisana.

 

Razlog za sprejem novele ZSPJS je sprememba normativne ureditve, ki ne omogoča jasne ugotovitve, ali je bila kolektivna pogodba za javni sektor ali njene spremembe veljavno sklenjena, po drugi strani pa je dopuščala, da bi ob nejasnosti glede zastopanosti sindikatov iz različnih dejavnosti lahko bila pogodba sklenjena z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki po številu reprezentativnih sindikatov javnega sektorja predstavljajo večino sindikatov, ki imajo reprezentativnost bodisi za posamezno dejavnost ali poklic v javnem sektorju, vendar pa glede na število članstva v teh sindikatih, predstavljajo manjši del zaposlenih v javnem sektorju oziroma ne predstavljajo zaposlenih v štirih dejavnostih, za katere se z zakonom določene plačne skupine.


Cilj novele je zagotoviti takšno normativno ureditev sklepanja kolektivne pogodbe za javni sektor in njenih sprememb, ki bo na strani reprezentativnih sindikatov javnega sektorja omogočala sklenitev kolektivne pogodbe na dva načina in sicer na način, kot je za sklenitev sprememb in dopolnitev določen v veljavni kolektivni pogodbi in na način kot je sklenitev kolektivne pogodbe določen v 42. členu zakona, s tem da bo za obe možnosti določen način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, določenih s to novelo.

 

Predlog zakona je dostopen tukaj.

 

* * *


< 94. REDNA SEJA VLADE